UBND TỈNH SƠN LA
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1252/SXD-HD
V/v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011.

Sơn La, ngày 28 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND các huyện, thành phố.

Căncứ Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ngày 10/6/2009 của UBND tỉnh Sơn La v/v quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Sơn La;

Căncứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lươngtối thiểu đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã,tổ hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của ViệtNam có thuê mướn lao động;

Thựchiện công văn số 2664/UBND-KTN ngày 05/12/2011 của UBND tỉnh Sơn La, kèm theovăn bản số 1730/BXD-KTXD ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Xây dựng về việchướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mớitừ ngày 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ;

SởXây dựng Sơn La hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây công trình có áp dụng các bộđơn giá do UBND tỉnh Sơn La công bố và định mức dự toán xây dựng do Bộ Xây dựngcông bố, thực hiện trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau:

I.ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:

Đốivới dự toán xây dựng công trình được lập theo đơn giá do UBND tỉnh ban hành kèmtheo:

Côngbố số: 2891/UBND-KTN ngày 22/11/2007 của UBND tỉnh Sơn La v/v công bố đơn giáXây dựng công trình - Phần xây dựng tính nhân công nhóm I; có hệ số khu vực0,5.

Côngbố số: 2892/UBND-KTN ngày 22/11/2007 của UBND tỉnh Sơn La v/v công bố đơn giáxây dựng công trình - Phần Khảo sát, tính nhân công nhóm II; có hệ số khu vực0,5.

Côngbố số: 2893/UBND-KTN ngày 22/11/2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Đơngiá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt, tính nhân công nhóm II; có hệ số khu vực0,5.

1.Chi phí nhân công trong ba tập đơn giá công bố trên được lập ở mức lương tốithiểu là 350.000 đồng/tháng. Cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1.8 ban hànhkèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì hệ sốđiều chỉnh nhân công (KĐCNC) bằng mức lương tối thiểu vùng (nơi xâydựng công trình) chia cho mức lương tối thiểu đã tính trong đơn giá công bố(350.000 đồng/tháng) được công bố kèm theo trong bảng I của hướng dẫn này.

2.Chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng xác định trên cơ sở đơn giában hành kèm theo công bố: 2890/2007/UBND-KTN ngày 22/11/2007 của UBND tỉnh SơnLa tính mức lương tối thiểu là 350.000 đồng/tháng; đơn giá nhiên liệu, nănglượng chưa bao gồm thuế VAT (xăng A92 = 8.854 đồng/lít; dầu ma dút = 6.690đồng/lít; dầu điezen = 6.982 đồng/lít; điện = 890đồng/kwh);

-Chi phí máy thi công được điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng (Thành phố SơnLa: 690.000 đ/tháng; các huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La: 650.000 đồng/tháng)đơn giá nhiên liệu; năng lượng tại thời điểm tháng 01 năm 2009 chưa bao gồmthuế VAT (xăng A92 = 11.000 đồng/lít; dầu ma dút = 6.690 đồng/lít; dầu điezen =10.667 đồng/lít; điện = 1.006 đồng/kwh). Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi côngđược xác định bằng phương pháp tính bình quân gia quyền của chi phí theo nhómmáy (Hệ số = 1,218; Hệ số 1,197; theo Thông tư 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006;Thông tư 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009).

-Chi phí máy thi công được điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng (Thành phốSơn La: 810.000,0 đ/tháng; các huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La: 730.000,0đồng/tháng) đơn giá nhiên liệu; năng lượng tại thời điểm tháng 01 năm 2009. Hệsố điều chỉnh chi phí máy thi công được xác định bằng phương pháp tính bìnhquân gia quyền của chi phí theo nhóm máy (Hệ số = 1,218 x 1,1; Hệ số 1,197 x1,08; theo Thông tư 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006; Thông tư 05/2009/TT-BXDngày 15/4/2009; Công văn số 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010 của Bộ Xây dựng vềHướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mớitừ 01/1/2010).

- Hệsố điều chỉnh nhân công, máy thi công theo mức lương tối thiểu mới (Thành phốSơn La: 1.550.000 đ/tháng; các huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La: 1.400.000,0đồng/tháng) theo Nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ; giánhiên liệu, năng lượng tại thời điểm tháng 01/2009, công bố kèm theo trong bảngcủa hướng dẫn này.

BẢNG I. HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG

Số TT

Hạng mục Chi phí

Vùng III

Vùng IV

Thành phố Sơn La (1.550.000 đồng/tháng)

Các huyện
(1.400.000 đồng/tháng)

1.

Hệ số chi phí nhân công

KĐCNC = 4,428

KĐCNC = 4,0

2.

Hệ số chi phí máy thi công

KĐCMTC = 1,218 x 1,1

KĐCMTC = 1,197 x 1,08

BẢNG II. BỔ SUNG CHÊNH LỆCH NHÂN CÔNG TRONG CA MÁY THICÔNG

Số TT

Hạng mục Chi phí

Vùng III

Vùng IV

Thành phố Sơn La (1.550.000 đồng/tháng)

Các huyện
(1.400.000 đồng/tháng)

1.

Bổ sung chênh lệch nhân công của máy thi công

DCLNCCM

DCLNCCM

Chênhlệch chi phí nhân công trong ca máy được xác định theo công thức sau:

Công văn 1252/SXD-HD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Trongđó:

+ DCLNCCM: Làtổng chênh lệch chi phí tiền lương nhân công điều khiển máy (tại thành phố SơnLa là chênh lệch mức lương một ngày công giữa lương 1.550.000 đồng/tháng so vớimức lương 810.000 đồng/tháng, các địa bàn còn lại là chênh lệch mức lương mộtngày công giữa lương 1.400.000 đồng/tháng so với mức lương 730.000 đồng/tháng).

+Công văn 1252/SXD-HD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Là tổng nhân cônglái máy bậc i.

+ CLNCCM:Là chênh lệch tiền lương cơ bản của nhân công điều khiển máy thi công, được xácđịnh theo công thức: CLNCCM = LCB2 - LCB1.

Trongđó:

- LCB2:Là lương một ngày công của nhân công điều khiển máy (tại thành phố Sơn La tínhtheo mức lương tối thiểu 1.550.000 đồng/tháng; các huyện có mức lương tối thiểu1.400.000 đồng/tháng).

- LCB1:Là lương một ngày của nhân công điều khiển máy (tại thành phố Sơn La theo mứclương tối thiểu 810.000,0 đồng/tháng; các huyện theo mức lương tối thiểu730.000,0 đồng/tháng);

+Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng: Tham khảo theo bảng phụ lục số 01 kèmtheo hướng dẫn này.

(Cáchtính các khoản mục tham khảo theo bảng phụ lục số: 02, 03, 04 Kèm theo hướngdẫn này).

3.Tính lương nhân công và chênh lệch chi phí nhân công tham khảo tại phụ lục số04; các xã nằm trong khu vực có hệ số KV: 0,5; 0,7 tham khảo trong phụ lục số05 kèm theo hướng dẫn này.

II.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hướngdẫn này để các chủ đầu tư, người quyết định đầu tư, các bên tham gia ký kết hợpđồng xây dựng các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xây dựng tham khảođiều chỉnh lại tổng mức đầu tư, dự toán, giá hợp đồng, giá gói thầu từ ngày01/10/2011 theo nội dung mục 1, mục 2, mục 3, mục 4 của công văn số:1730/BXD-KTXD ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn điềuchỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011.

Trongquá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng bằng vănbản để kịp thời xử lý, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/C);
- Các đơn vị tư vấn;
- Lưu QLHĐXD; VT, Thủy 01 bản.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Khắc Sơn

PHỤLỤC SỐ 01

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG
(Kèm theo hướng dẫn số 1252/SXD-HD ngày 28/12/2011 của Sở Xây dựng)

STT

Khoản mục chi phí

Cách tính

Kết quả

1

2

3

4

I

CHI PHÍ TRỰC TIẾP

Chi phí vật liệu

Công văn 1252/SXD-HD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

VL

2

Chi phí nhân công

Công văn 1252/SXD-HD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

NC

3

Chi phí máy thi công

Công văn 1252/SXD-HD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

M

4

Chi phí vận chuyển vật liệu ngoài cự ly quy định (nếu có)

b + g

VC

4-1

Vận chuyển bộ

Theo quy định

b

4-2

Vận chuyển bằng cơ giới

Theo quy định

g

5

Trực tiếp phí khác

(VL + NC + M + VC) x tỷ lệ

TT

Chi phí trực tiếp

VL + NC + MTC + VC + TT

T

II

CHI PHÍ CHUNG

T x Tỷ lệ quy định

C

III

Thu nhập chịu thuế tính trước

(T + C) x tỷ lệ quy định

TL

Chi phí xây dựng trước thuế

(T + C + TL)

G

IV

Thuế giá trị gia tăng

G x TGTGT-XD

GTGT

Chi phí xây dựng sau thuế

G + GTGT

GXD

Chi phí nhà tạm tại hiện trường

G x tỷ lệ x (1 + GTGT)

GXDNT

TỔNG CỘNG

GXD + GXDNT

GCPXD

Trongđó:

QjVLKhối lượng một nhóm công tác hoặc một đơn vị kết cấu, bộ phận thứ J của côngtrình (j = n);

DJVLDJNC DJMTCChi phí vật liệu, Chi phí nhân công, Chi phímáy thi công trong đơn giá xây dựng công trình của công tác thứ J (Vận dụngtrong đơn giá XDCT ban hành kèm theo công bố số: 2891, 2893/QĐ-UBND ngày22/11/2007 của UBND tỉnh Sơn La);

CLVL:Chênh lệch vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp tại thời điểm do cơ quannhà nước có thẩm quyền công bố hoặc báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá củacác nhà cung cấp.

CLNC1,CLNC2: Chênh lệch theo nhóm công việc (Nhóm II, III) so với nhóm I;

CLNC3:Chênh lệch nhân công tăng theo khu vực (Khu vực 0,7) so với khu vực 0,5;

KĐCNC:Hệ số điều chỉnh nhân công theo Nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 củaChính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc ở côngty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhânvà các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

KĐCMTC:Hệ số điều chỉnh máy thi công theo Nghị định 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 củaChính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc ở côngty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhânvà các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

DCLNCM: Chi phí bổ sung nhân công trong máy theo Nghị định70/2011/NĐ-CP ;

Vậnchuyển vật liệu ngoài cự ly quy định bằng gánh bộ, bằng cơ giới: Tính theo quyđịnh hiện hành;

P:Định mức chi phí chung (%) (Được quy định tại bảng 3.8 Thông tư 05/2010/TT-BXDngày 26 tháng 5 năm 2010);

TL:Thu nhập chịu thuế tính trước (Được quy định tại bảng 3.8 Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010);

G:Chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình, bộ phận, phần việc, công tác trướcthuế;

TGTGT-XD:Mức thuế suất giá trị gia tăng quy định cho công tác xây dựng;

GXD:Chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình, bộ phận, phần việc, công tácsau thuế;

GXDNT:Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và phục vụ thi công;

GCPXD:Chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình, bộ phận, phần việc, công tácsau thuế và chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thicông;

-Các khoản mục chi phí tính theo các quy định hiện hành.

PHỤLỤC 02

BẢNG CHÊNH LỆCH LƯƠNG CƠ BẢN CÔNG NHÂN VÙNG III (THÀNHPHỐ SƠN LA)
(Ban hành kèm theo hướng dẫn số 1252/SXD-HD ngày 28 tháng 12 năm 2011 của SởXây dựng tỉnh Sơn La)

Cấp bậc

Hệ số

Lương 1 ngày công tính theo mức lương tối thiểu
(1.550.000 đồng)

(CB2)

Lương 1 ngày công tính theo mức lương tối thiểu
(810.000 đồng)

(CB1)

Chênh lệch lương 1 ngày công

NHÓM II

2

1,96

200.880

104.976

95.904

2,5

2,135

214.025

111.845

102.180

2,7

2,205

219.283

114.593

104.690

3

2,31

227.170

118.715

108.456

3,5

2,51

242.193

126.566

115.628

3,7

2,59

248.203

129.706

148.497

4

2,71

257.217

134.416

122.800

4,5

2,95

275.244

143.837

131.407

4,7

3,046

282.455

147.606

134.850

5

3,19

293.272

153.258

140.014

5,5

3,465

313.929

164.053

149.876

5,7

3,575

322.191

168.371

153.820

6

3,74

334.585

174.848

159.738

6,5

4,07

359.373

187.802

171.572

6,7

4,202

369.289

192.983

176.306

7

4,4

384.162

200.755

183.406

NHÓM III

2

2,18

217.405

113.612

103.794

2,5

2,37

231.677

121.070

110.607

2,7

2,446

237.386

124.053

113.333

3

2,56

245.949

128.528

117.421

3,5

2,785

262.850

137.360

125.490

3,7

2,875

269.611

140.893

128.717

4

3,01

279.751

146.193

133.559

4,5

3,275

299.657

156.595

143.062

4,7

3,381

307.619

160.756

146.863

5

3,54

319.562

166.997

152.565

5,5

3,855

343.224

179.362

163.862

5,7

3,981

352.688

184.308

168.380

6

4,17

366.885

191.727

175.158

6,5

4,535

394.302

206.055

188.247

6,7

4,681

405.269

211.786

193.483

7

4,9

421.719

220.382

201.337

PHỤLỤC 03

BẢNG CHÊNH LỆCH LƯƠNG CÔNG NHÂN VÙNG IV (CÁC HUYỆN)
(Ban hành kèm theo hướng dẫn số 1252/SXD-HD ngày 28 tháng 12 năm 2011 của SởXây dựng tỉnh Sơn La)

Cấp bậc

Hệ số

Lương 1 ngày công tính theo mức lương tối thiểu 1.400.000 đồng

CB2

Lương 1 ngày công tính theo mức lương tối thiểu 730.000 đồng

CB1

Chênh lệch lương 1 ngày công

NHÓM II

2

1,96

181.440

94.608

86.832

2,5

2,135

193.313

100.799

92.514

2,7

2,205

198.062

103.275

94.787

3

2,31

205.186

106.990

98.196

3,5

2,51

218.755

114.065

104.690

3,7

2,59

224.183

116.895

107.288

4

2,71

232.325

121.141

111.184

4,5

2,95

248.608

129.631

118.977

4,7

3,046

255.121

133.027

122.094

5

3,19

264.891

138.122

126.769

5,5

3,465

283.548

147.850

135.698

5,7

3,575

291.012

151.742

139.270

6

3,74

302.206

157.579

144.627

6,5

4,07

324.595

169.253

155.342

6,7

4,202

333.551

173.923

159.628

7

4,4

346.985

180.928

166.057

NHÓM III

2

2,18

196.366

102.391

93.975

2,5

2,37

209.257

109.113

100.144

2,7

2,446

214.413

111.801

102.612

3

2,56

222.148

115.834

106.314

3,5

2,785

237.413

123.794

113.619

3,7

2,875

243.519

126.978

116.541

4

3,01

252.678

131.754

120.925

4,5

3,275

270.658

141.129

129.529

4,7

3,381

277.849

144.879

132.971

5

3,54

288.637

150.504

138.133

5,5

3,855

310.008

161.647

148.361

5,7

3,981

318.557

166.105

152.452

6

4,17

331.380

172.791

158.589

6,5

4,535

356.144

185.704

170.440

6,7

4,681

366.049

190.869

175.181

7

4,9

380.908

198.616

182.292

PHỤLỤC 04

TÍNH LƯƠNG CƠ BẢN VÀ CHÊNH LỆCH NHÂN CÔNG TRONG CA MÁY
(Kèm theo hướng dẫn số 1252/SXD-HD ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Sở Xâydựng)

1.Công thức tổng quát tính chênh lệch tiền lương cơ bản của nhân công điều khiểnmáy.

Công văn 1252/SXD-HD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

2.Công thức tính chênh lệch tiền lương cơ bản của nhân công điều khiển máy (tạithành phố từ mức lương 810.000, đồng/tháng lên mức lương 1.550.000,0 đồng; tạicác huyện từ mức lương 730.000 đồng/tháng lên mức lương 1.400.000,0 đồng/tháng

Công văn 1252/SXD-HD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Trongđó:

- DCLNCCM: Làtổng tiền lương chênh lệch nhân công lái máy.

-Ni: Tổng số nhân công lái máy bậc i.

- LTT1:Là tiền lương tối thiểu mới theo Nghị định 70/2011/NĐ-CP.

- LTT2:Là tiền lương tối thiểu cũ theo Nghị định 97/2009/NĐ-CP.

- K:Hệ số lương theo bậc thợ (theo bảng lương ban hành kèm Nghị định số205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định về hệ số thanglương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước).

+Các khoản phụ 12%, Phụ cấp không ổn định 10%, khoán trực tiếp cho người laođộng 4 % so với mức lương cơ bản.

+Phụ cấp lưu động 40%, phụ cấp khu vực (Pkv = 0,5; 0,7) so với mứclương tối thiểu.

-26: Là số ngày công trong tháng.

Vídụ: 1. Một công trình xây dựng ở thành phố Sơn La sử dụng KV: 0,5

+ Máyđào 1 gầu dung tích gầu 0,8m3 Mã hiệu đơn giá AB.21123. Đàosan mặt bằng bằng máy đào ≤ 0,8 m3 có số ca máy sử dụng trong côngtrình là 2,5 (ca). Máy đào có dung tích gầu 0,8m3 sử dụng bậc thợ1x3/7 + 1x5/7 cho 1 ca. Hệ số lương bậc 3/7 là 2,31 và bậc 5/7 là 3,19.

+Một máy trộn bê tông trong công việc đổ bê tông tấm Panen Mã hiệu đơngiá AG.11313. Bê tông tấm panen Mác 200 tương ứng với định mức AG.113 Bê tôngPanen Mác 200, sử dụng trong công trình là 3,6 ca. Máy trộn Bê tông 250lít, sửdụng bậc thợ 1x3/7 cho 1 ca. Hệ số lương bậc 3/7 là 2,31

Diễngiải:

-Chênh lệch tiền lương của máy đào 0.8m3 sử dụng hết 2.5 ca là:

+Bậc 3/7: 2,5(ca)*(1.550.000-810.000)*[(2,31+(0,12+0,1+0,04)*2,31+(0,4+0,5)]/26=271.140đồng.

+Bậc 5/7:2.5(ca)*(1.550.000-810.000)*[(3.19+(0,12+0,1+0,04)*3.19+(0,4+0,5)]/26=350.035đồng.

-Chênh lệch tiền lương của máy trộn bê tông 250l, sử dụng trong công trình là3,6 ca:

+Bậc 3/7: 3.6(ca)*(1.550.000-810.000)*[(2,31+(0,12+0,1+0,04)*2,31+(0,4+0,5)]/26= 390.442,0 đồng.

Þ Tổng chênh lệchtiền lương nhân công lái máy DCLNCCM = 271.140+350.035+390.442 = 1.011.617,0 đồng.

2.Đối với công trình ở các huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La cách tính tương tự.

Hệsố bậc lương trong nhóm 8 bảng lương A1 kèm theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày14/12/2004 của Chính phủ.

Nhóm

Bậc

Hệ số

I

II

III

IV

V

VI

VII

Nhóm I

K

1,55

1,83

2,16

2,55

3,01

3,56

4,20

Nhóm II

K

1,67

1,96

2,31

2,71

3,19

3,74

4,40

Nhóm III

K

1,85

2,18

2,56

3,01

3,54

4,17

4,90

NhómI: Mộc, nề, sắt; lắp ghép cấu kiện;Thí nghiệm hiện trường; Sơn vôi và cắt kính; Bê tông; Duy tu bảo dưỡng đườngbăng sân bay; sửa chữa cơ khí tại hiện trường; Công việc thủ công khác.

NhómII: Vận hành các loại máy xây dựng;Khảo sát đo đạc xây dựng; Lắp đặt máy móc, thiết bị, đường ống; Bảo dưỡng máythi công; Xây dựng đường giao thông; Lắp đặt tuarbine có công suất < 25 MW;Góc chắn đường ngang, gác chắn đường chung thuộc ngành đường sắt; Quản lý, sửachữa thường xuyên đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, Tuần đường, tuầncầu, tuần hầm đường sắt, đường bộ; kéo phà, lắp cầu phao thủ công.

NhómIII: Xây lắp đường dây điện cao thế;Xây lắp thiết bị trạm biến áp; Xây lắp cầu; xây lắp công trình thủy; Xây dựngđường băng sân bay; công nhân vật lý; Lắp đặt tuarbine có công suất Þ25 MW; Xây dựng công trình ngầm; Xây dựng công trình biển, Xây dựngcông trình thủy điện, công trình đầu mối thủy lợi; Đại tu, làm mới đường sắt.Các thang lương bậc lương khác yêu cầu tham khảo trong Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.