BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1252/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

- Công ty Kumho Asiana Plaza Sài gòn;
(Unit 401, 39 Lê Duẩn Str., Dist. 1, TP.HCM)
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/12/KAPS ngày10/01/2012 của Công ty Kumho Asiana Plaza Sài gòn báo cáo vướng mắc trong việcthực hiện dự án đầu tư; Sau khi nghiên cứu báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh tại công văn số 165/HQHCM-ĐT ngày 17/1/2012 của công văn số 415/HQHCM-ĐTngày 17/2/2012 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

- Về chính sách thuế nhập khẩu dự án đầu tư của Công tyKumho Asiana Plaza Sài gòn, Bộ Tài chính đã có công văn số 10775/BTC-CST ngày28/7/2009, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5076/TCHQ-KTTT ngày 24/8/2009hướng dẫn thực hiện. Theo đó, nếu mức ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tạiGiấy phép đầu tư số 1601/GP ngày 19/6/1996 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp cao hơnmức ưu đãi tại Giấy chứng nhận đầu tư số 411043000338 ngày 12/10/2007 do UBNDTP. Hồ Chí Minh cấp thì tiếp tục được thực hiện theo mức ưu đãi tại Giấy phépđầu tư số 1601/GP nếu đảm bảo các quy định về thủ tục hồ sơ và đăng ký Danh mụcmiễn thuế theo các văn bản quy định của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại cáccông văn nêu trên thì tại Biên bản ngày 08/6/2010 của Kiểm toán Nhà nước khithực hiện kiểm toán tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã kết luận: “dự án«Kumho asianplaza Sài gòn» của Công ty TNHH Kumho Asianplaza Gài gòn không đủđiều kiện miễn thuế theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày22/9/2006 của Chính phủ. Cụ thể: Ngành nghề kinh doanh theo giấy chứng nhận đầutư số 4110430000338 không thuộc lĩnh vực đầu tư theo quy định có ngành nghềkinh doanh không thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư quy định tại Phụ lục A Nghị địnhsố 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ”.

- Do đó để xử lý kiến nghị của Công ty Kumho Asiana PlazaSài gòn theo đúng quy định, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ chế độquy định, các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài chính, hồ sơ của dự án, cóý kiến giải trình về nội dung kết luận nêu trên của Kiểm toán Nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh,Công ty Kumho Asiana Plaza Sài gòn được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Lưu: VT, TXNK-CST (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường