TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1252/TCT-ĐTNN
V/v: Chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Công ty TNHH hệ thống công nghiệp LS - VINA

Trả lời công văn số LSIS-VINA 06/03/17 ngày 28/03/2006 của Công ty TNHH Hệ thống Công nghiệp LS – VINA về chính sách thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 1, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003; Điểm 3 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính quy định về các trường hợp hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, trường hợp Công ty LS – VINA ký hợp đồng bán sản phẩm cho một công ty nước ngoài nhưng giao hàng lại cho một doanh nghiệp Việt Nam để làm tài sản cố định của doanh nghiệp này theo chỉ định của phía nước ngoài thì không thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 0%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến