VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1252/VPCP-VX
V/v tăng cường chế độ dinh dưỡng cho HLV, VĐV dự vòng tuyển chọn và thi đấu tại Olympic Bắc Kinh - 2008

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bảnsố 409/BVHTTDL-TCTDTT ngày 15 tháng 02 năm 2008 về việc tăng cường chế độ dinhdưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên dự vòng tuyển chọn và thi đấu tạiOlympic Bắc Kinh - 2008, PhóThủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

- Đồng ý việc tăng cường chế độ dinh dưỡng cho huấnluyện viên, vận động viên dự vòng tuyển chọn và thi đấu tại Olympic Bắc Kinh -2008;

- Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch về mức kinh phí cụ thể, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch và Bộ Tài chính biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-TTg, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN: Trần Quốc Toản, Nguyễn Quốc Huy, Vụ: TH, KTTH, Website CP;
- Lưu: VT, VX (3).vtp.19

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc