BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1253/BXD-KTXD
V/v: định mức vận chuyển đất san lấp.

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2017

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1228/SXD-KT &VL ngày 05/5/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi về định mức vận chuyển đất san lấp. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, định mức do Bộ Xây dựng công bố để các tổ chức, cá nhân tham khảo lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Chủ đầu tư căn cứ vào biện pháp thi công, điều kiện thi công, yêu cầu kỹ thuật của công trình để quyết định việc áp dụng định mức cho công trình. Trường hợp áp dụng định mức vận chuyển không phù hợp hoặc chưa có định mức công bố như đề nghị hướng dẫn tại văn bản số 1228/SXD-KT&VL thì xác định giá vật liệu như sau:

Theo quy định tại khoản 2.4 (Phương pháp xác định giá vật liệu đến hiện trường công trình (Gvl)) mục 2 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng thì:

Giá vật liệu đến hiện trường công trình được xác định theo công thức:

Gvl= Gng + Cv/c + Cbx+ Cvcnb+ Chh

Trong đó:

- Gng: giá vật liệu tại nguồn cung cấp (giá vật liệu trên phương tiện vận chuyển);

- Cv/c: chi phí vận chuyển đến công trình;

- Cbx: chi phí bốc xếp (nếu có);

>> Xem thêm:  Xã hội dân sự là gì ? Phân tích các khía cạnh pháp lý về xã hội dân sự

- Cvcnb: chi phí vận chuyển nội bộ công trình(nếu có).

- Chh: chi phí hao hụt bảo quản tại hiện trường công trình (nếu có);

Trong đó chi phí vận chuyển vật liệu đến công trình xác định trên cơ sở phương án vận chuyển (cự ly, cấp đường vận chuyển, loại, tải trọng phương tiện vận chuyển) phù hợp với điều kiện thi công xây dựng công trình.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Lưu: VT, KTXD (Thang 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGBùi Phạm Khánh

>> Xem thêm:  Phân tích đặc trưng của quan hệ lao động ở Việt Nam ? Giải pháp phát triển quan hệ lao động