TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12538/CT-TTHT
V/v chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công Ty CP Dược Liệu Trung Ương 2Địa chỉ: Số 24 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến Thành, Quận 1, TP.H Chí MinhMST 0302597576

Trả lời văn bản số 2484/DL2 -TCKT ngày 17/09/2015 của Công ty về chính sách thuế và hồ sơ bổ sung theo văn bản số 3036/DL2 -TCKT ngày 29/10/2015, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tàichính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế:

“Người nộp thuế đã được cấp mã số thuế nếu phát sinh các hoạt động sản xuất kinh doanh mới hoặc mở rộng kinh doanh sang các tỉnh, thành phố khác (không thành lập chi nhánh hoặc đơn vị trực thuộc) phải thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế nơi phát sinh hoạt động kinh doanh mới hoặc mở rộng kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế. Người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức sử dụng mẫu tờ khai 01-ĐK-TCT, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức sử dụng mẫu tờ khai 02-ĐK-TCT kèm hợp đồng hoặc giấy phép hoạt động kinh doanh mới, mở rộng để đăng ký thuế với Cục thuế tỉnh, thành phố nơi có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh mới hoặc mở rộng. Người nộp thuế phải tự ghi mã số thuế đã được cấp trên tờ khai đăng ký thuế này.”

Căn cứ Điểm c, Điểm đ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quảnlý thuế quy định về kê khai thuế GTGT:

“Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

…”

“Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

….

Ví dụ 17: Công ty B có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, có các kho hàng tạiHải Phòng, Nghệ An không có chức năng kinh doanh. Khi Công ty B xuất bán hànghóa tại kho ở Hải Phòng cho Công ty C tại Hưng Yên thì Công ty B không phải kêkhai thuế GTGT bán hàng vãng lai tại địa phương nơi có các kho hàng (Hải Phòng,Nghệ An).

…”

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trường hợp Công tytrụ sở chính tại TP.H Chí Minh theo trình bày để thuậnlợi cho hoạt động kinh doanh khi bán hàng cho các khách hàng tại khu vực miềnTrung, Công ty có thành lập kho hàng tại Đà Nẵng thì Công ty phải thực hiện đăng kýthuế kho hàng cho cơ quan thuế địa phương nơi kho hàng trú đóng theo quy định(không phân biệt kho thuê hay mượn).

Kho hàng không có chức năng kinh doanh thì khi xuất hàng hóa cho kháchhàng, Công ty không phải kê khai thuế GTGT vãng lai nơi kho hàng trú đóng màthực hiện kê khai tập trung tại TP.H Chí Minh, khi chuyển hàng hóa về kho Công tylập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại cácvăn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:- Như trên;
- P.KT1;
- P.PC;
- Lưu (VT, TTHT).

2398-6441429/15 ATK

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga