BỘ NGOẠI GIAO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1254/NG-Lạng Sơn
V/V thủ tục xuất nhập cảnh của người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang Bộ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị-xã hội

Vừa qua một số cơ quan đại diện nước ngoài ở Việt Nam phản ánh có nhiều người mang hộ chiếu công vụ đến cơ quan đại diện của họ để xin thị thực mà không có công hàm đề nghị cấp thị thực của Bộ ngoại giao Việt Nam về đề nghị Bộ Ngoại giao tiếp tục cấp công hàm làm cơ sở cho việc xem xét cấp thị thực cho công dân Việt Nam đi công tác. Trên thực tế cho đến nay thực hiện Nghị định số 05/2000/NĐ-CP ngày 03/03/2000 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Bộ Ngoại giao vẫn cấp công hàm để xin thị thực nhập cảnh nước ngoài cho cán bộ, công chức Việt Nam đi công tác tại các nước chưa ký kết Hiệp định miễn thị thực với Việt Nam. Khi có đầy đủ thủ tục của cơ quan chủ quản, việc cấp công hàm thị thực tại Bộ ngoại giao được thực hiện một cách nhanh chóng và thuận lợi.

Để thực hiện tốt việc quản lý xuất nhập cảnh đối những người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ. Bộ ngoại giao trân trọng đề nghị Quý cơ quan yêu cầu cán bộ, công chức khi có quyết định đi công tác cần mang theo hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đến làm thủ tục tại Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh), để được cấp công hàm xin thị thực cho hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của Việt Nam.

Bộ Ngoại giao xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của các Quý cơ quan./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT CỤC TRƯỞNG CỤC LÃNH SỰ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trương Xuân Thanh