VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------
V/v: Hỗ trợ kinh phí di dân khẩn cấp do thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (văn bản số 68/TTr-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2014); ý kiến của các Bộ: Tài chính (văn bản số 1408/BTC-ĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 364/BNN-KTHT ngày 07 tháng 02 năm 2014) về việc hỗ trợ kinh phí di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chủ động sử dụng vốn ngân sách trung ương được giao trong kế hoạch năm 2014, cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư các dự án di dân ra khỏi vùng thiên tai đang thực hiện dở dang; trường hợp thiếu vốn, Tỉnh chủ động làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ cho các dự án trong kế hoạch hàng năm theo quy định.
2. Đối với các dự án khởi công mới: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện việc rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên theo mức độ cấp thiết phải đầu tư, thực hiện thẩm định nguồn vốn đầu tư theo đúng quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 củaThủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn Trái phiếu Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, V.III, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ