TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12541/CT-TTHT
V/v: thời điểm lập hóa đơn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Fujitsu Việt Nam tại TP.HCM Địa chỉ: 9 đường Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM Mã số thuế: 0100851188-001

Trả lời văn bản số 151126/FVL ngày 26/11/2015 của Chi nhánh về thời điểm lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn:

“ …

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

…”

Trường hợp Chi nhánh theo trình bày có thu tiền trước khi dịch vụ được hoàn thành cung cấp cho khách hàng hoặc trả tiền trước cho các dịch vụ sử dụng của các nhà cung cấp trước khi dịch vụ hoàn thành thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền trước. Việc Chi nhánh yêu cầu ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là đầu kỳ dịch vụ ngay sau khi hợp đồng được ký là không đúng quy định.

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này ./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Phòng KTT2;

- Phòng Pháp chế;
- Lưu: HC, TTHT.
3092(8/12/2015)Vhdchau

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga