BỘ Y TẾ
CỤC QUN Ý DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12544/QLD-TTra
V/v đình chỉ lưu hành mỹ phẩm có công thức không đúng hồ sơ đã công bố

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2015

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế Việt Úc
(Địa chỉ: số 69/9 Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh)

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 củaBộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Biên bản làm việc tại Công ty cổ phần thươngmại và dịch vụ quốc tế Việt Úc ngày 01/7/2015,

Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc 02 sản phẩm mỹ phẩmsau đây:

- Sản phẩm Baby Care Milk Bath (Số tiếp nhận Phiếu côngbố: 81870/13/CBMP-QLD cấp ngày 22/10/2013);

- Sản phẩm Baby Care Baby Wash Head To Toe (Số tiếp nhận Phiếu công bố: 81871/13/CBMP-QLD cấp ngày 22/10/2013);

Các sản phẩm này do Công ty AF ManufacturingServices SDN. BHD., (553187-K) (Malaysia) sản xuất, Công ty cổ phần thương mạivà dịch vụ quốc tế Việt Úc chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi: Mỹ phẩm lưu thôngcó công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

2. Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tếViệt Úc phải:

- Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sửdụng 02 sản phẩm nêu trên. Tiến hành thu hồi toàn bộ các lô mỹ phẩm không đápứng quy định.

- Gửi báo cáo thu hồi các lô mỹ phẩm không đáp ứngquy định về Cục Quản lý Dược và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày01/8/2015.

3. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị viphạm theo quy định hiện hành.

4. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, giám sátviệc thu hồi và xử lý các đơn vị vi phạm, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Phòng QLMP-Cục QLD;
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, TTra.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tấn Đạt