BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 12548/BTC-TCT
V/v chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2010

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Công ty TNHH Tân Chung.
(Khu công nghiệp Mỹ Xuân - Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu)

Trả lời công văn số 0710/CV-TC ngày 30/7/2010 của Công tyTNHH Tân Chung về việc giải đáp thắc mắc, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về việc mở tờ khai hải quan đối với hợp đồng xuất khẩuvào khu chế xuất.

Theo hướng dẫn tại tiết d, điểm 1.2, Mục III, Phần B Thôngtư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính và điểm 4 Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được khấutrừ thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục sau:

- Hợp đồng ngoại thương.

- Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quanhải quan đã xuất khẩu.

“Cơ sở kinh doanh cung cấp điện, nước, văn phòng phẩm, hànghóa phục vụ sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp chế xuất thì không phải làmthủ tục hải quan. Riêng đối với văn phòng phẩm, hàng hóa phục vụ sinh hoạt hàngngày của doanh nghiệp chế xuất thì cơ sở cung cấp chỉ cần đăng ký với các Banquản lý Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu kinh tế, Khuthương mại”.

.. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

.. Hóa đơn GTGT.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp năm 2008, Công tyTNHH Tân Chung ký hợp đồng bán ghế làm việc cho công nhân Công ty TNHHFreetrend Industrial - Khu chế xuất Linh Trung thì công ty không phải thực hiệnmở tờ khai hải quan, chỉ cần đăng ký và có xác nhận của Ban quản lý khu chếxuất.

2. Về hóa đơn đối với hàng hóa xuất khẩu:

Tại Mục II, Phần A Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày30/12/2002 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơnhướng dẫn:

II. Loại, hình thức và nội dung của hóa đơn:

1. Loại hóa đơn quy định tại Thông tư này gồm:

- Hóa đơn Giá trị gia tăng.

- Hóa đơn bán hàng thông thường.

- Hóa đơn cho thuê tài chính.

- Hóa đơn thu mua hàng.

- Hóa đơn bán lẻ (sử dụng cho máy tính tiền).

- Các loại hóa đơn khác, tem, vé, thẻ in sẵn mệnh giá và cácloại: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Phiếu xuất kho hàng gửi bán đạilý, Phiếu thu tiền dịch vụ hàng không, vận đơn vận chuyển hàng hóa…

2. Hình thức hóa đơn:

Hình thức hóa đơn phải phù hợp với các hoạt động sản xuất,kinh doanh hàng hóa dịch vụ được thể hiện bằng một trong các hình thức sau:

- Hóa đơn được in thành mẫu: Hóa đơn do Bộ Tài chính pháthành để bán cho các tổ chức, cá nhân sử dụng; hóa đơn do tổ chức, cá nhân tự intheo quy định.

- Các loại tem, vé, thẻ in sẵn mệnh giá.”

Tại điểm 2.3, Mục IV Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 về thuế GTGT hướng dẫn: “Cơ sở sản xuất kinh doanh nộp thuế theophương pháp khấu trừ thuế có hàng hóa xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hóaxuất khẩu) thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, khi xuất khẩu hàng hóa sử dụng hóađơn GTGT.

Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làmthủ tục xuất khẩu, nếu chưa có căn cứ để lập hóa đơn GTGT cơ sở sử dụng Phiếuxuất kho kiêm vận chuyển nội bộ Lệnh điều động nội bộ theo quy định làm chứngtừ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóaxuất khẩu, cơ sở lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa xuất khẩu”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì loại hóa đơn thương mại(commercial invoice) được viết bằng tiếng Anh do Công ty TNHH Tân Chung lậptrong bộ chứng từ xuất khẩu là loại chứng từ được lập trên cơ sở thỏa thuận yêucầu giữa bên mua và bên bán không phải là loại hóa đơn phải tuân theo các quyđịnh về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn nêu tại Thông tư số120/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên. Như vậy việc Công ty đồng thời sử dụnghóa đơn thương mại (commercial invoice) và lập hóa đơn GTGT của Bộ Tài chínhcho hàng hóa xuất khẩu sau khi làm xong thủ tục hải quan là đúng với quy địnhvề sử dụng hóa đơn hiện nay.

Bộ Tài chính trả lời Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Côngty TNHH Tân Chung được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Lưu: VT, TCT (PC, CS (3b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn