BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 12549/BTC-TCT
V/v khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 6489/CT-TT &HT ngày 02/07/2010 củaCục Thuế tỉnh Bình Dương về khấu trừ thuế GTGT, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, công văn số 10220/BTC-TCT ngày 20/7/2009 của BộTài chính về việc hướng dẫn điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấutrừ hoàn thuế GTGT hướng dẫn:

“1. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa,dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán qua ngânhàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bênmua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toántheo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành nhưséc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các hình thứcthanh toán khác theo quy định.”

Tại điểm 5.1 Mục I, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày14/6/2007 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lýthuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn:

“5.1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơquan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khaibổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vàobất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế củalần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm trathuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào có giá trị trên 20triệu đồng phát sinh từ ngày 01/4/2009 đến hết ngày 31/7/2009 cơ sở kinh doanhđã thanh toán theo hình thức nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán và đã kêkhai thuế GTGT đầu vào. Sau đó cơ sở kinh doanh tự phát hiện sai sót và khắcphục bằng cách thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng cho bên bán trên cơ sởthỏa thuận giữa hai bên nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết địnhkiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế theo hướng dẫn tại Điểm 5.1, Mục 1,Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên thì cơ sở kinh doanh vẫn được khấutrừ số thuế GTGT đầu vào đối với những hóa đơn này theo quy định.

Bộ Tài chính trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương đượcbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS (3b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn