TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12549/CT-TTHT
V/v: Đồng tiền nộp thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: CN Tập đoàn dầu khí Việt Nam - Cty điều hành dầu khí Biển ĐôngĐịa chỉ: Lầu 3, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1 Mã số thuế: 3500363670

Trả lời văn thư số 1 149/BDPOC-TCKT ngày 24/11/2015 của Công ty về đồng tiền nộp thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Luật quản lý thuế:

+ Điểm 1e, Khoản 1 Điều 10 quy định đồng tiền khai thuế:

e) Đồng tiền khai thuế là Đồng Việt Nam. Trường hợp khai các loại thuế liên quan đến hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên thì đồng tiền khai thuế là Đô la Mỹ.”

+ Điều 27 quy định đồng tiền nộp thuế:

“1. Đồng tiền nộp thuế là đồng Việt Nam.

2. Trường hợp được phép nộp thuế bằng ngoại tệ theo quy định của Bộ Tài chính thì:

a) Người nộp thuế chỉ được nộp thuế bằng các loại ngoại tệ tự do chuyển đổi theo quy định của Ngân hàng nhà nước.

Trường hợp người nộp thuế có nghĩa vụ phải nộp bằng ngoại tệ nhưng được cơ quan có thẩm quyền cho phép nộp thuế bằng đồng Việt Nam thì phải quy đi số ngoại tệ phải nộp sang đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công b có hiệu lực tại thời điểm người nộp thuế nộp tiềnvào ngân sách nhà nước.

b) Việc quản lý, hạch toán số ngoại tệ đã nộp vào ngân sách nhà nước thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.”

Trường hợp Công ty hoạt động trong lĩnh vực dầu khí thì đồng tiền khai thuế là đồng Đô la Mỹ; tuy nhiên hiện nay, việc nộp thuế trực tuyến thông qua ngân hàng và hệ thống nộp thuế điện t của Cơ quan thuế chưa hỗ trợ nộp thuế bằng đô la Mỹ. Do đó, trong thời gian chưa chỉnh sửa hệ thống nộp thuế điện tử, Cục Thuế TP chấpthuận để Công ty tiếp tục áp dụng hình thức nộp tin thông qua giấy ủy nhiệm chiđể nộp tiền (bằng Đô la Mỹ) vào ngân sách nhà nước.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại cácvăn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này ./.

Nơi nhận:- Như trên;
- P.KT
1;
- P.KK&KKT
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
3069_8382472/15(dtthanh)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga