BỘ THUỶ SẢN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1255/BTS-CLATVS &TY
V/v: Kiểm tra NL thủy sản nhập khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2005

Kính gửi - Tổng cục hải quan

Theo thông tin phản ánh từ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thủy sản của Việt Nam, do có đề nghị từ cơ quan Y tế, thời gian vừa Hải quan các cửa khẩu yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu thủy sản về chế biến để tái xuất hoặc tiêu thụ nội địa phải lấy thêm giấy chứng nhận kiểm dịch, kiểm tra chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ quan thuộc Bộ Y tế. Điều này gây khó khăn, phiền hà và tốn kém cho doanh nghiệp. Về vấn đề này Bộ Thuỷ sản có ý kiến như sau:

- Tại Chương III, Mục I, Điều 23, Khoản 2 của Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/09/2004 của Thủ tướng Chính phủ, về phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm đã phân công cho Bộ Thủy sản "Quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm thủy sản xuất khẩu, tạm nhập - tái xuất".

- Như vậy đối với các lô hàng nguyên liệu thủy sản nhập khẩu để chế biến sau đó tái xuất hoặc đưa ra tiêu thụ nội địa, doanh nghiệp chỉ cần kiểm tra chứng nhận chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, hoặc chứng nhận kiểm dịch động vật (nếu còn mầm bệnh) của cơ quan được Bộ Thủy sản giao trách nhiệm là Cục Quản lý QL, ATVS&TYTS và các Trung tâm CL, ATVS&TYTS vùng trực thuộc Cục, mà không cần thêm bất kỳ loại giấy chứng nhận nào khác.

Bộ Thủy sản trân trọng đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo Hải quan các cửa khẩu phối hợp để các cơ quan được giao trách nhiệm của Bộ Thuỷ sản hoàn thành nhiệm vụ được giao và giảm khó khăn phiền hà cho doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục nhập khẩu nguyên liệu thuỷ sản.

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quí Tổng cục

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNGUYỄN THỊ HỒNG MINH