BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1255/BTTTT-CNTT
V/v tái nhập khẩu điện thoại di động đã tạm xuất để bảo hành, sửa chữa

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:Công ty TNHH Hai Hai Tám

Phúc đáp công văn số 33/13/HHT ngày 16/4/2013 củaQuý Công ty về việc tái nhập khẩu điện thoại di động đã tạm xuất để bảo hành, sửachữa, sau khi xem xét, nghiên cứu Hồ sơ của Quý Công ty (Giấy chứng nhận đăngký kinh doanh; Tờ khai hải quan và các tài liệu liên quan khác), Bộ Thông tinvà Truyền thông có ý kiến như sau:

1. Hoạt động tái nhập khẩu máy điện thoại di độngECOM Ex-Handy 06 sau khi đưa ra nước ngoài sửa chữa, bảo hành của Công ty TNHHHai Hai Tám không thuộc đối tượng áp dụng Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụngcấm nhập khẩu theo quy định tại Khoản 3, Điều 4, Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thôngquy định Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu, cụ thể:

Tên sản phẩm

Số lượng

Xuất xứ

Máy điện thoại di động ECOM Ex-Handy 06

01

Đức

2. Việc tái nhập khẩu máy điện thoại di động phảiđược thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành về xuất nhập khẩuhàng hóa.

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Nguyễn Minh Hồng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (để p/h);
- Lưu: VT, CNTT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Nguyễn Trọng Đường