TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1255/CT-TH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2011

Kính gửi:

- Các Phòng thuộc Cục Thuế.
- Chi cục Thuế Quận, Huyện.

Căn cứ công văn số 943/CT-TTDL ngày30 tháng 01 năm 2011 V/v: thực hiện kế hoạch mở rộng kê khai thuế qua mạng năm2011.

Để việc hỗ trợ cho các Doanh nghiệpthực hiện việc kê khai qua mạng được thuận lợi. Cục Thuế sẽ có kế hoạch tập huấnnhư sau:

1. Đối với các doanh nghiệp mới thànhlập, sau khi doanh nghiệp có Token, các Phòng và các CCT sẽ lập danh sách vàgửi về Phòng Tin học để lên lịch tập huấn như sau:

- Nội dung tập huấn: hướng dẫn sử dụngcác Ứng dụng như HTKK, Kê khai qua mạng, BC26…

- Thời gian tập huấn: 1 buổi/1 lớp,vào các ngày thứ 4 và thứ 6 hàng tuần;

- Môi trường tập huấn: mỗi học viênđược thực hành trên máy tính tại phòng đào tạo Cục Thuế số 138, lầu 2 phòng 35 thuộcBộ Tài chính.

2. Đối với các doanh nghiệp đã hoạtđộng và đang sử dụng phần mềm HTKK của TCT trong việc kê khai thuế, các CCT sẽ tậptrung hướng dẫn tại CCT, đối với các doanh nghiệp do Cục Quản lý sẽ được tậptrung tập huấn tại hội trường Cục thuế.

Hình thức tập huấn bằng slide./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BLD Cục thuế (để chỉ đạo);
- Chi cục thuế Q, H;
- Lưu VT, TH.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Ngọc Tâm