BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------
V/v: Áp dụng thí điểm chế độ doanh nghiệp ưu tiên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố
Ngày 13/5/2011 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 63/2011/TT-BTC về việc áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện và Thông tư 105/2011/TT-BTC ngày 12/7/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 63/2011/TT-BTC nêu trên.
Hiện nay, chế độ doanh nghiệp ưu tiên quy định tại Thông tư nêu trên đang được thực hiện thí điểm. Tổng cục Hải quan đang nghiên cứu, khảo sát thực tế việc vận hành thực hiện các chế độ ưu tiên để hoàn chỉnh chính sách, khắc phục các khiếm khuyết trong quá trình vận hành nhằm đảm bảo chế độ này thực sự có hiệu quả. Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục xem xét, thẩm định sau khi sơ kết một năm thực hiện chế độ này.
Tổng cục Hải quan thông báo để Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc (để báo cáo);
- Lưu: VT, KTSTQ (2b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái