BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1255 TCT/NV5
V/v hoàn thuế GTGT của Công ty Liên doanh sản xuất dăm gỗ Bình Định

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 142CV/LTPP ngày 27/1/2003 của Cục thuế tỉnh Bình Định đề nghị hướng dẫn việc hoàn thuế GTGT đối với công ty liên doanh sản xuất dăm gỗ Bình Định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ qui định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 và Thông tư số 82/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính thì trường hợp Công ty Liên doanh sản xuất dăm gỗ Bình Định mua lại một lượng dăm gỗ tồn kho của Công ty nguyên liệu giấy trước khi thành lập Công ty liên doanh và sau đó xuất khẩu, nếu có đầy đủ các hồ sơ chứng thực việc xuất khẩu theo qui định tại các văn bản nêu trên thì Công ty sẽ được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 0% đối với doanh số dăm gỗ xuất khẩu. Công ty được hoàn thuế GTGT đầu vào đối với các chi phí đầu vào liên quan đến việc mua dăm gỗ để xuất khẩu.

Trường hợp Công ty liên doanh dăm gỗ Bình Định ký hợp đồng xuất khẩu dăm gỗ với Công ty Nissho Iwai Corporation của Nhật Bản và trong hợp đồng có qui định việc chuyển tiền thanh toán từ một Ngân hàng bên Mỹ phù hợp với Hợp đồng xuất khẩu đã ký thì việc xuất khẩu của Công ty liên doanh dăm gỗ Bình Định đủ điều kiện để được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Định biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến