BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1256/TCT-CS
V/v trả lời CS thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.

Ngày 07/3/2011 Tổng cục Thuế nhận được công văn số 107/GT-NSTP ngày 02/3/2011 của Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi đề nghị hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với việc trích lập quỹ dự phòng 17% quỹ tiền lương trong năm 2007. Sau khi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo giải trình tại công văn số 639/GT-NSTP ngày 14/12/2010 của Công ty thì nội dung vướng mắc của Công ty liên quan đến kết luận của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi do đó đề nghị Công ty báo cáo lại cụ thể với Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi để được xem xét xử lý cụ thể về vấn đề này.

Tuy nhiên, liên quan đến việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật về chính sách thuếTNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến thêm về vấn đề này như sau:

-Tại Điểm 5b, Mục III, Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 15/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước quy định: “Công ty được trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề nhằm bảo đảmviệc trả lương không bị gián đoạn và không được sử dụng vào mục đích khác. Mức dự phòng hàng năm do Tổng giám đốc, Giám đốc quyết định sau khi có ý kiến của Ban Chấp hành công đoàn Công ty, nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện”.

-Tại Điểm 4, Mục V, Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH quy định: “Các doanh nghiệpnhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các doanh nghiệp thuộc các thànhphần kinh tế khác, được vận dụng các quy định tại Thông tư này”.

-Tại công văn số 2349/BTC-TCT ngày 03/03/2009 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn“Trường hợp trong năm 2007, năm 2008 các Công ty Nhà nước đã trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề nhằm bảo đảm việc trảlương không bị gián đoạn và không được sử dụng vào mục đích khác theo quy địnhcủa Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH thì khoản dự phòng này sẽ được tính vào chiphí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế”.

Trườnghợp năm 2007 Công ty cổ phần nông sản Quảng Ngãi có trích lập khoản dự phòng17% trên quỹ lương thực hiện năm 2007 để bổ sung cho việc chi lương năm 2008với số tiền là 7.052.731.967 đồng và thực tế trong năm 2008 Công ty đã sử dụng hết số tiền trích lập này cho mục đích trả lương cho người lao động và hoàntoàn không sử dụng cho mục đích khác thì khoản dự phòng tiền lương đã tríchđược phép tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của năm2007 và không tính vào chi phí năm 2008 khi chi lương từ nguồn trích lập dự phòng này.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi được biết và đề nghị Công ty liên hệ với các cơ quan chức năng có liên quan để được xem xét,giải quyết cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi;
- Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi;
- Cục TCDN (BTC);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ CST (BTC);
- Vụ PC - TCT (2b);
- Lưu: VT, PC, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam