THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------
V/v: Phê duyệt danh mục “Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng” do WB tài trợ.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2012

Kính gửi:
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hà Nam, Thanh Hóa.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5670/BKHĐT-KTĐN ngày 01 tháng 8 năm 2012) về việc Phê duyệt danh mục “Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ và ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan: Bộ Tài chính (công văn số 4357/BTC-QLN ngày 03 tháng 4 năm 2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 1509/NHNN-HTQT ngày 16 tháng 3 năm 2012), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Phê duyệt danh mục “Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng”, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) với các nội dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.
2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ chế tài chính cho Chương trình.
3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm phê duyệt Chương trình và tiến hành các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4297/VPCP-QHQT ngày 14 tháng 7 năm 2012, tổ chức thực hiện các hoạt động của Dự án một cách minh bạch, đúng mục tiêu và có hiệu quả.
4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện các thủ tục tiếp theo theo các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; các Vụ: TH, KTTH, KTN; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải