BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1256TCT/PCCS
V/v: Thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2005

Kínhgửi: Xí nghiệp đảm bảo an toàn giao thông đường sông Hà Nội

Trả lời công văn số 94/TCKT ngày30/03/2005 của Xí nghiệp đảm bảo an toàn giao thông đường sông Hà Nội về việcđề nghị hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng của hoạt động thường trực, điềutiết, cứu hộ, cứu nạn, chống va trôi mùa lũ bão; Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tại điểm 3.27, Mục II, Phần BThông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giátrị gia tăng hướng dẫn:“Các loại hàng hóa, dịch vụ khác không quy định tạiMục II, Phần A và Mục II, Phần B Thông tư này” áp dụng thuế suất thuế GTGT10%.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên,hoạt động thường trực, điều tiết, cứu hộ, cứu nạn chống va trôi mùa lũ bão ápdụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Trường hợp từ năm 2004 trở vềtrước, Xí nghiệp đảm bảo an toàn giao thông đường sông Hà Nội không tính thuếGTGT đầu ra đối với hoạt động thường trực, điều tiết, cứu hộ, cứu nạn chống vatrôi mùa lũ bão thì không xử lý truy thu lại. Kể từ năm 2005 Xí nghiệp đảm bảoan toàn giao thông đường sông Hà Nội phải thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theođúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Xínghiệp đảm bảo an toàn giao thông đường sông Hà Nội được biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC), PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương