BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1257/BTTTT-CNTT
V/v tái nhập khẩu thanh Ram của máy vi tính sau khi đưa ra nước ngoài sửa chữa, bảo hành

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Công ty TNHH MTV Công nghệ tin học Viễn Sơn

Phúc đáp công văn số 02/GPNK-BTTTTngày 09/4/2013 và 03/GPNK-BTTTT ngày 17/4/2013 của Quý Công ty về việc tái nhậpkhẩu thanh Ram của máy vi tính sau khi đưa ra nước ngoài sửa chữa, bảo hành,trên cơ sở xem xét, nghiên cứu Hồ sơ của Quý Công ty (Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh; Hợp đồng mua thanh Ram từ đối tác, Thỏa thuận thựchiện dịch vụ bảo hành, Tờ khai hải quan và các tài liệu liên quan khác), Bộ Thôngtin và Truyền thông có ý kiến như sau:

1. Hoạt động tái nhập khẩu thanh Ramsau khi đưa ra nước ngoài sửa chữa, bảo hành không thuộc đối tượng áp dụng Danhmục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu theo quy định tại Khoản 3, Điều4, Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin vàTruyền thông quy định Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.

(Chi tiết xem tại các Phụ lục đínhkèm).

2. Việc tái nhập khẩu thanh Ram phảiđược thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành về xuất nhập khẩuhàng hóa.

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Nguyễn Minh Hồng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (để p/h);
- Lưu: VT, CNTT.

TL. BỘ TRƯỞNGVỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Nguyễn Trọng Đường

PHỤ LỤC 01

DANHMỤC THANH RAM TÁI NHẬPKHẨU SAU KHI ĐƯARA NƯỚC NGOÀI SỬA CHỮA, BẢO HÀNH
(Kèm theo công văn số 1257/B TTTT-CNTTcủa Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 04/5/2013)

STT

MODEL

Số seri

STT

MODEL

Số seri

1

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1600 SO-DIMM

733365501001

112

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364638006

2

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 SO-DIMM

733365502001

113

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364638007

3

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 SO-DIMM

733365503001

114

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364638008

4

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 SO-DIMM

733365503002

115

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364638009

5

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 SO-DIMM

733365504001

116

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364638010

6

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 SO-DIMM

733365505001

117

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364638011

7

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 SO-DIMM

733365505002

118

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364638012

8

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 SO-DIMM

733365506001

119

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364638013

9

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 SO-DIMM

733365507001

120

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364638014

10

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 SO-DIMM

733365508001

121

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364638015

11

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 SO-DIMM

733365508002

122

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364638016

12

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 SO-DIMM

733365509001

123

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364638017

13

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 SO-DIMM

733365509002

124

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364638018

14

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 SO-DIMM

733365509003

125

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364638019

15

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 SO-DIMM

733365509004

126

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364638020

16

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 SO-DIMM

733365510001

127

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364638021

17

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 SO-DIMM

733365510002

128

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364638022

18

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 SO-DIMM

733365510003

129

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364638023

19

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 SO-DIMM

733365510004

130

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364638024

20

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 SO-DIMM

733365511001

131

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364638025

21

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 SO-DIMM

733365512001

132

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364638026

22

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 SO-DIMM

733365513001

133

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364638027

23

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1066 SO-DIMM

733365514001

134

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364638028

24

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1066 SO-DIMM

733365515001

135

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364639001

25

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 SO-DIMM

733365516001

136

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364639002

26

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 SO-DIMM

733365517001

137

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364639003

27

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 SO-DIMM

733365517002

138

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364639004

28

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 SO-DIMM

733365518001

139

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364640001

29

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 SO-DIMM

733365519001

140

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364641001

30

KINGMAX RAM 2GB DDR2 667 SO-DIMM

733365520001

141

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364642001

31

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 SO-DIMM

733365521001

142

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364642002

32

KINGMAX RAM 2GB DDR3 2000 NANO

733364601001

143

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364642003

33

KINGMAX RAM 8GB DDR3 1600 LONG DIMM

733364602001

144

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364643001

34

KINGMAX RAM 8GB DDR3 1600 LONG DIMM

733364603001

145

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364643002

35

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1600 LONG DIMM

733364604001

146

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364644001

36

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1600 LONG DIMM

733364605001

147

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364645001

37

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1600 NANO

733364606001

148

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364645002

38

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1600 NANO

733364607001

149

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364645003

39

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1600 NANO

733364607002

150

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364645004

40

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1600 NANO

733364607003

151

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364646001

41

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1600 NANO

733364607004

152

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364646002

42

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1600 LONG DIMM

733364608001

153

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364646003

43

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1600 LONG DIMM

733364609001

154

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364646004

44

KINGMAX RAM 8GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364610001

155

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364646005

45

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364611001

156

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364646006

46

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364612001

157

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364646007

47

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364612002

158

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364646008

48

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364613001

159

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364646009

49

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364613002

160

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364646010

50

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364614001

161

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364646011

51

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364614002

162

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364646012

52

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364614003

163

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364646013

53

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364615001

164

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364646014

54

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364615002

165

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364646015

55

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364615003

166

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364646016

56

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364615004

167

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364646017

57

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364615005

168

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364646018

58

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364615006

169

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364646019

59

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364616001

170

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364646020

60

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364616002

171

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364646021

61

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364616003

172

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364646022

62

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364616004

173

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364646023

63

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364616005

174

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364647001

64

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364617001

175

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364647002

65

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364618001

176

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364647003

66

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364618002

177

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364648001

67

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364618003

178

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364649001

68

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364619001

179

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364650001

69

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364619002

180

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364651001

70

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364619003

181

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364651002

71

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364620001

182

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364651003

72

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364620002

183

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364651004

73

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364621001

184

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364651005

74

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364621002

185

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364651006

75

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364622001

186

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364652001

76

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364623001

187

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364652002

77

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364623002

188

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364652003

78

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364624001

189

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364653001

79

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364625001

190

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364653002

80

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364625002

191

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364653003

81

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364626001

192

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364654001

82

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364626002

193

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364654002

83

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364626003

194

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364655001

84

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364626004

195

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364655002

85

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364627001

196

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364655003

86

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364628001

197

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364656001

87

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364629001

198

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364657001

88

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364629002

199

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364657002

89

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364629003

200

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364657003

90

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364629004

201

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364657004

91

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364629005

202

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364657005

92

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364629006

203

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364657006

93

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364629007

204

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364657007

94

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364629008

205

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364657008

95

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364629009

206

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364657009

96

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364629010

207

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364657010

97

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364629011

208

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364657011

98

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364630001

209

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364658001

99

KINGMAX RAM 1GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364631001

210

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364658002

100

KINGMAX RAM 1GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364632001

211

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364658003

101

KINGMAX RAM 1GB DDR3 1333 LONG DIMM

733364632002

212

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364658004

102

KINGMAX RAM 2GB DDR2 1066 LONG DIMM

733364633001

213

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364658005

103

KINGMAX RAM 2GB DDR2 1066 LONG DIMM

733364634001

214

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364658006

104

KINGMAX RAM 2GB DDR2 1066 LONG DIMM

733364635001

215

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364658007

105

KINGMAX RAM 2GB DDR2 1066 LONG DIMM

733364636001

216

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364658008

106

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364637001

217

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364658009

107

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364638001

218

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364659001

108

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364638002

219

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364659002

109

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364638003

220

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364659003

110

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364638004

221

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

733364659004

111

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

733364638005

PHỤ LỤC 02

DANHMỤC THANH RAM TÁI NHẬP KHẨU SAU KHI ĐƯA RA NƯỚC NGOÀI SỬA CHỮA,BẢO HÀNH
(Kèm theo công văn số 1257/BTTTT-CNTTcủa Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 04/5/2013)

SỐ TT

MODEL

Số seri

SỐ TT

MODEL

Số seri

1

KINGMAX RAM 8GB DDR3 1600 LONG DIMM

734371901001

108

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371940002

2

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1600 LONG DIMM

734371902001

109

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371941001

3

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1600 LONG DIMM

734371903001

110

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371942001

4

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1600 LONG DIMM

734371903002

111

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371942002

5

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1600 LONG DIMM

734371904001

112

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371943001

6

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1600 LONG DIMM

734371904002

113

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371943002

7

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1600 LONG DIMM

734371905001

114

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371944001

8

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1600 LONG DIMM

734371905002

115

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371945001

9

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1600 LONG DIMM

734371906001

116

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371946001

10

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1600 LONG DIMM NANO

734371907001

117

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371946002

11

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1600 LONG DIMM NANO

734371908001

118

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371946003

12

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1600 LONG DIMM NANO

734371909001

119

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371946004

13

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371910001

120

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371946005

14

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371911001

121

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371946006

15

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371912001

122

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371946007

16

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371912002

123

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371946008

17

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371913001

124

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371946009

18

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371913002

125

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371946010

19

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371914001

126

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371946011

20

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371914002

127

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371946012

21

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371914003

128

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371946013

22

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371914004

129

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371946014

23

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371915001

130

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371946015

24

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371915002

131

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371946016

25

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371915003

132

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371946017

26

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371916001

133

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371946018

27

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371917001

134

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371946019

28

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371918001

135

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371946020

29

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371918002

136

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371946021

30

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371918003

137

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371946022

31

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371918004

138

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371946023

32

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371918005

139

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371946024

33

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371919001

140

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371947001

34

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371920001

141

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371948001

35

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371921001

142

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371948002

36

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371922001

143

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371948003

37

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371922002

144

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371948004

38

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371922003

145

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371949001

39

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371922004

146

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371949002

40

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371922005

147

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

734371950001

41

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371923001

148

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

734371950002

42

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371923002

149

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

734371950003

43

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371923003

150

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

734371950004

44

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371924001

151

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

734371950005

45

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371925001

152

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

734371950006

46

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371926001

153

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

734371950007

47

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371927001

154

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

734371951001

48

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371927002

155

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

734371951002

49

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371928001

156

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

734371951003

50

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371928002

157

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

734371951004

51

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371928003

158

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

734371951005

52

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371928004

159

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

734371951006

53

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371928005

160

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

734371951007

54

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371928006

161

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

734371952001

55

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371928007

162

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

734371953001

56

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371928008

163

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

734371953002

57

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371928009

164

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

734371953003

58

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371928010

165

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

734371954001

59

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371928011

166

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

734371954002

60

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371929001

167

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

734371954003

61

KINGMAX RAM 1GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371930001

168

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

734371955001

62

KINGMAX RAM 1GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371930002

169

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

734371955002

63

KINGMAX RAM 1GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371930003

170

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

734371955003

64

KINGMAX RAM 1GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371931001

171

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

734371955004

65

KINGMAX RAM 1GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371932001

172

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

734371955005

66

KINGMAX RAM 1GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371933001

173

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

734371955006

67

KINGMAX RAM 1GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371933002

174

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

734371955007

68

KINGMAX RAM 1GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371934001

175

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

734371956001

69

KINGMAX RAM 1GB DDR3 1333 LONG DIMM

734371934002

176

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

734371956002

70

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371935001

177

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

734371956003

71

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371936001

178

KINGMAX RAM 1GB DDR2 800 LONG DIMM

734371957001

72

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371936002

179

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1600 SO-DIMM

734372001001

73

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371936003

180

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 SO-DIMM

734372002001

74

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371936004

181

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 SO-DIMM

734372003001

75

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371936005

182

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 SO-DIMM

734372003002

76

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371936006

183

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 SO-DIMM

734372004001

77

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371936007

184

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 SO-DIMM

734372005001

78

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371936008

185

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 SO-DIMM

734372006001

79

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371936009

186

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 SO-DIMM

734372006002

80

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371936010

187

KINGMAX RAM 4GB DDR3 1333 SO-DIMM

734372007001

81

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371936011

188

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 SO-DIMM

734372008001

82

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371936012

189

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 SO-DIMM

734372009001

83

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371936013

190

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 SO-DIMM

734372010001

84

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371936014

191

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 SO-DIMM

734372010002

85

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371936015

192

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 SO-DIMM

734372010003

86

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371936016

193

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 SO-DIMM

734372011001

87

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371936017

194

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 SO-DIMM

734372011002

88

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371936018

195

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 SO-DIMM

734372011003

89

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371936019

196

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 SO-DIMM

734372011004

90

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371936020

197

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 SO-DIMM

734372011005

91

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371936021

198

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 SO-DIMM

734372011006

92

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371936022

199

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 SO-DIMM

734372012001

93

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371936023

200

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 SO-DIMM

734372012002

94

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371936024

201

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 SO-DIMM

734372012003

95

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371936025

202

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 SO-DIMM

734372012004

96

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371936026

203

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 SO-DIMM

734372012005

97

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371937001

204

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 SO-DIMM

734372013001

98

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371938001

205

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 SO-DIMM

734372014001

99

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371938002

206

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 SO-DIMM

734372014002

100

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371938003

207

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 SO-DIMM

734372015001

101

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371938004

208

KINGMAX RAM 2GB DDR3 1333 SO-DIMM

734372015002

102

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371938005

209

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 SO-DIMM

734372016001

103

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371939001

210

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 SO-DIMM

734372017001

104

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371939002

211

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 SO-DIMM

734372018001

105

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371939003

212

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 SO-DIMM

734372018002

106

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371939004

213

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 SO-DIMM

734372018003

107

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 LONG DIMM

734371940001

214

KINGMAX RAM 2GB DDR2 800 SO-DIMM

734372019001