BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1257 /QLCL-CL2
V/v phân công trách nhiệm quản lý thực hiện Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNN-BCT

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2014

Kính gửi: Chi cục QLCL Nông lâmsản và Thủy sản tỉnh Đồng Tháp

Phúc đáp Văn bản số 388/ĐN-QLCL ngày 26/6/2014 của Chicục về việc đề nghị hướng dẫn phân công trách nhiệm quản lý thực hiện Thông tưliên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNN-BCT và giải đáp một số thắc mắc; Cục Quản lý Chấtlượng Nông lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

1. Ý kiến của đơn vị đề nghị Cụccó công văn hướng dẫn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Thông tưliên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNN-BCT và hướng dẫn cụ thể, chi tiết thực hiệncông tác quản lý các nhóm ngành hàng theo phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tưliên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNN-BCT .

- Thông tư liên tịch số13/2014/TTLT-BYT-BNN-BCT đượcban hành nhằm cụ thể hóa trách nhiệm quản lý nhà nước của 03 Bộ về lĩnh vực antoàn thực phẩm; tránh chồng chéo, bỏ sót trong quản lý giữa 3 Bộ; làm rõ danh mụcsản phẩm hàng hóa thuộc trách nhiệm của mỗi Bộ và cơ chế phối hợp trong triểnkhai đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nhiều nhóm sản phẩm hàng hóa thuộc tráchnhiệm quản lý của các Bộ, đảm bảo nguyên tắcmột sản phẩm, một cơ sở sản xuất,kinh doanh chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý nhà nước.

- Hiện tại, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủysản đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thuộc Bộ hoàn thiện dự thảoQuyết định phân công nhiệm vụ quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủysản trong Bộ Nông nghiệp và PTNT thay thế Phụ lục 2 Quyết định số 3408/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/12/2010 và Quyết định 1984/QĐ-BNN-QLCL ngày 31/8/2012.Theo đó, sẽ làm rõ phân công triển khai các nhóm sản phẩm, hàng hóa được giaocho Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNN-BCT Sau khi Quyết định được Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành, Cục Quản lý Chất lượngNông lâm sản và Thủy sản sẽ có văn bản thông báo đến các địa phương để tham khảovà tổ chức triển khai tại địa phương.

- Do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịutrách nhiệm phân công triển khai công tác quản lý chất lượng, ATTP cho các đơnvị thuộc Sở, nên trong thời gian qua, Cục đã tham mưu cho Bộ Nông nghiệp vàPTNT có văn bản gửi các Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn triển khai công tác quảnlý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản, trong đó có nội dung hướng dẫn rà soát,quy định chức năng, nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cụ thể về công tác quản lýchất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản cho các đơn vị thuộc Sở (công văn số 357/BNN-QLCL ngày 17/2/2012 và công văn số 746/BNN-QLCL ngày 4/3/2014). Với vaitrò là cơ quan đầu mối của Sở về công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủysản, đề nghị Chi cục nghiên cứu các văn bản hướng dẫn nêu trên và quy định tạiThông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNN-BCT để tham mưu cho Sở.

2. Ý kiến về bổ sung biểu mẫu kiểmtra đánh giá đối với cơ sở sản xuất dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thựcphẩm.

Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn chịutrách nhiệm quản lý đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩmtrong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và chịu trách nhiệm quản lý các loại dụng cụ,vật liệu bao gói chuyên dụng gắn liền và chỉ được sử dụng cho các sản phẩm thựcphẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ. Trong thời gian tới, Cục Quản lý Chất lượngNông lâm sản và thủy sản sẽ nghiên cứu đề xuất mẫu biểu/ nội dung kiểm tra đốitượng này. Trong thời gian trước mắt, đề nghị địa phương tham khảo quy định củaBộ Y tế để triển khai khi được yêu cầu.

3. Ý kiến về ban hành bộ câu hỏi vàxác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đãxây dựng dự thảo tài liệu tập huấn, bộ câu hỏi kiểm tra, đang lấy ý kiến góp ýcủa các đơn vị liên quan thuộc Bộ trước khi trình Bộ Nông nghiệp và PTNT banhành. Trong thời gian Bộ Nông nghiệp và PTNT chưa ban hành, đề nghị địa phươngtham khảo quy định hiện hành của Bộ Y tế để triển khai.

Đề nghị đơn vị nghiên cứu để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cuc trưởng (để b/c);
- Cơ quan Nam bộ ;
- Lưu: VT, CL2.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào