BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1257/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2010

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 746/CT-TTHTngày 10/11/2009 của Cục thuế tỉnh Lạng Sơn về hoàn thuế GTGT đối với tổ chứcViệt Nam sử dụng tiền viện trợ không hoàn lại của nước ngoài để mua hàng hoá,dịch vụ tại Việt Nam, Tổng cục Thuế hướng dẫn áp dụng các văn bản quy phạm phápluật như sau:

Tại điểm 6 phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Việc hoànthuế GTGT đã trả đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ pháttriển chính thức (ODA) không hoàn lại thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tàichính".

Tại điểm 3 mục I phần G Thông tưsố 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"Hồ sơ hoàn thuế giá trịgia tăng đối với dự án ODA:

- Văn bản đề nghị hoàn thuế nêurõ lý do hoàn thuế, số thuế đề nghị hoàn, thời gian phát sinh số thuế đề nghịhoàn theo mẫu số 01/HTBT ban hành kèm theo Thông tư này.

- Bảng kê khai tổng hợp thuế đầuvào được hoàn;

- Bảng kê hoá đơn, chứng từ hànghoá dịch vụ mua vào mẫu số 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này;

- Quyết định của cấp có thẩmquyền về việc phê duyệt dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại, dự án sử dụng vốnODA vay ưu đãi được Ngân sách Nhà nước cấp phát (bản sao có đóng dấu và chữ kýxác nhận của người có thẩm quyền của dự án). Trường hợp hoàn thuế nhiều lần thìchỉ xuất trình lần đầu.

- Xác nhận của cơ quan chủ quảndự án ODA về hình thức cung cấp dự án ODA và ODA không hoàn lại hay ODA vayđược Ngân sách Nhà nước cấp phát ưu đãi thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trịgia tăng (bản sao có xác nhận của cơ sở) và việc không được Ngân sách Nhà nướccấp vốn đối ứng để trả thuế giá trị gia tăng. Người nộp thuế chỉ phải nộp tàiliệu này với hồ sơ hoàn thuế lần đầu của dự án."

Tại điểm 2.1 mục II Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Chủ dự án ODAviện trợ không hoàn lại được hoàn lại số thuế GTGT đã trả khi mua hàng hoá,dịch vụ tại Việt Nam nếu hợp đồng ký với nhà thầu chính được phê duyệt bao gồmthuế GTGT và Chủ dự án không được Ngân sách Nhà nước cấp vốn để trả thuế GTGT.Việc hoàn thuế GTGT được thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 4, Mục V Thông tưnày".

Đề nghị Cục thuế tỉnh Lạng Sơncăn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007, Thông tư số123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính và căn cứ tình hình thực tếcủa đơn vị để xem xét giải quyết đúng quy định./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương