BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------------
V/v: Sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp chế xuất.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2011
Kính gửi:
Công ty TNHH Bao bì nhựa Hua Da (VN)
(Đ/c: Khu Chế xuất Linh Trung III, H.Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh)
Trả lời công văn số 01/CV-TCT ngày 15/03/2011 của Công ty TNHH Bao bì nhựa Hua Da (VN) về việc sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại khoản 2, Điều 3 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn quy định: “Các loại hóa đơn:….
b) Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ sử dụng hóa đơn bán hàng, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).
c) Hóa đơn xuất khẩu là hóa đơn dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, hình thức và nội dung theo thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật về thương mại.”
Trường hợp Công ty TNHH Bao bì nhựa Hua Da (VN) là doanh nghiệp chế xuất trả lại hàng hóa cho doanh nghiệp trong nước thì Công ty TNHH Bao bì nhựa Hua Da (VN) sử dụng hóa đơn bán hàng, trên hóa đơn ghi rõ ”Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3. Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên).
Trường hợp Công ty TNHH Bao bì nhựa Hua Da (VN) là doanh nghiệp chế xuất bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất khác thì Công ty TNHH Bao bì nhựa Hua Da (VN) sử dụng hóa đơn bán hàng, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3. Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên).
Khi doanh nghiệp chế xuất bán hàng hóa ra nước ngoài (ngoài lãnh thổ Việt Nam) thì sử dụng hóa đơn xuất khẩu là hóa đơn dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài (mẫu số 5.4 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên).
Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Tây Ninh;
- Vụ PC-TCT (2b), Vụ PC-BTC;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT, CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam