TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1257/TCT-DNK
V/v: Kê khai tạm nộp thuế TNDN

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2006

Kính gửi:

Công ty TNHH Bắc Việt
Số 7 Nguyễn Bá Tòng, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 04/CV-BV ngày 17/3/2006 của Công ty TNHH Bắc Việt về việc kê khai tạm nộp thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 3, mục II, phần D, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp cơ sở kinh doanh trong 6 tháng đầu năm có sự thay đổi lớn dẫn đến tăng hoặc giảm trên 20% số thuế tạm nộp đã kê khai với cơ quan thuế thì cơ sở kinh doanh phải làm đầy đủ hồ sơ đề nghị điều chỉnh số thuế tạm nộp cả năm và số thuế tạm nộp của hai quý cuối năm gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý chậm nhất không quá ngày 30 tháng 7 hàng năm.

Theo quy định nêu trên, trường hợp trong năm 2005 kết quả kinh doanh của Công ty bị lỗ (quyết toán của thuế cơ quan thuế xác nhận số thực lỗ) thì số thuế TNDN tạm nộp trong năm sẽ được khấu trừ cho số thuế TNDN phải nộp của năm tiếp theo; đồng thời Công ty sẽ bị xử phạt về hành vi vi phạm trong việc kê khai nộp thuế do không kê khai điều chỉnh và không nộp thuế theo thông báo của cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến