THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1257/TTg-V .III
V/v triển khai thực hiện luật, Nghị quyết Kỳ hợp thứ 7, QH khóa XIII

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững.

Tại Kỳ họp thứ 7,Quốc hội khóa XIII đã thông qua 11 luậtvà 06 nghị quyết; cho ý kiến đối với 16dự án luật khác. Để khẩn trương triển khai thực hiện các luật, nghị quyết củaKỳ họp này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan liênquan thực hiện các công việc sau:

1. Về xây dựngpháp luật

a) Giao Văn phòngChính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp tổng hợp, xây dựng, trình Thủ tướngChính phủ ban hành Danh mục các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành 11luật đã được Quốc hội thông qua;

b) Giao Bộ Tư phápchủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủvà các Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hànhQuyết định về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnhtheo Nghị quyết về Chương trình xây dựngluật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóaXIII và năm 2014 của Quốc hội;

c) Giao các Bộ, cơquan ngang Bộ được phân công chủ trì soạn thảo dự án luật đã được Quốc hội choý kiến lần đầu chủ động phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để tiếp thu,chỉnh lý hoàn thiện dự án luật trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, bámsát Chương trình họp Ủy ban thường vụ Quốc hội để chuẩn bị đầy đủnội dung, tài liệu phục vụ các Phiên họp của Ủyban thường vụ Quốc hội; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiếnvề những vấn đề tiếp thu, chỉnh lý khác với quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nộidung cơ bản của dự án luật mà Chính phủ đã trình.

2. Về ngân sáchnhà nước

Giao Bộ Tài chínhchủ trì:

a) Hướng dẫn cácBộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương triển khai thực hiện Nghị quyếtcủa Quốc hội về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012;

b) Phối hợp với BộKế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan cóliên quan triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về phân bổ, sử dụngnguồn tăng bội chi ngân sách nhà nước và giảm chi ngân sách Trung ương năm 2013sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

3. Về đẩy mạnh thựchiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020

Giao Ban Chỉ đạoTrung ương về giảm nghèo bền vững tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương xâydựng kế hoạch, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về giảmnghèo theo hướng đa chiều, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước,không làm gián đoạn các chính sách giảm nghèo hiện hành; giảm dần các chínhsách hỗ trợ trực tiếp đối với một số nhóm cụ thể; mở rộng đối tượng là hộ mới thoát nghèo và cận nghèo nhằm hạn chế tái nghèovà giảm nghèo bền vững.

Tăng cường phâncấp, phân quyền, phát huy vai trò của địa phương, cơ sở. Phân loại đối tượngtheo thứ tự ưu tiên: hộ nghèo dân tộc thiểu số rất ít người đặc biệt khó khăn,hộ nghèo dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, hộ nghèo chung, hộ cận nghèo; từngbước phân định rõ đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo.

4. Về gia nhậpCông ước quốc tế

a) Giao Bộ Ngoạigiao hoàn tất các thủ tục đối ngoại theo quy định hiện hành về việc Việt Namgia nhập Công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị lưu động và Nghịđịnh thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị tàu bay (Công ước và Nghịđịnh thư); trong đó nêu rõ các nội dung tuyên bố của Việt Nam đã được Quốc hộiđồng ý thông qua theo đề nghị của Chính phủ tại Báo cáo số 159/BC-CP ngày 21tháng 5 năm 2014 của Chính phủ;

b) Giao Bộ Giaothông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiệnCông ước và Nghị định thư này.

5. Về giám sát củaQuốc hội, chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

a) Các Bộ, cơ quanngang Bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phục vụ cáchoạt động giám sát tối cao, giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan củaQuốc hội;

b) Các Bộ, cơ quanngang Bộ khẩn trương nghiên cứu, trả lời các kiến nghị cử tri gửi đến Quốc hộitại Kỳ họp thứ 7; tổ chức thực hiện lời hứa và các Nghị quyết của Quốc hội vềchất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp thứ 7;

c) Giao Văn phòngChính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Quy chế phốihợp giữa các Bộ, ngành trong việc giải quyết kiến nghị cử tri./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng CP, Trợ lý, Thư ký các Phó TTCP, các Vụ, Cục, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu VT, V.III (3b), TH.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng