BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1258/BNN-CB
V/v báo cáo thực hiện Quyết định số 63 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 và Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg ngày02 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổnthất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản theo đó giao Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn là cơ quan thường trực, tổng hợp tình hình định kỳ báo cáoThủ tướng Chính phủ.

Để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chínhphủ, Kính đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND các tỉnh thành phố trựcthuộc Trung ương báo cáo tình hình tổ chức triển khai sau hơn 02 năm thực hiệnQuyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 và Quyết định số65/2011/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sáchhỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản, cụ thể cácnội dung sau:

1. Kết quả tổ chức triển khai thựchiện:

2. Những khó khăn, hạn chế:

3. Đề xuất, kiến nghị:

Báo cáo bằng văn bản xin gửi về BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn theo địa chỉ: Cục Chế biến, Thương mạinông lâm thủy sản và nghề muối; Số 10-Nguyễn Công Hoan-Ba Đình-Hà Nội, Số điệnthoại: 0437711113, Fax: 0437711125; trước ngày 04 tháng 5 năm 2013 để kịptổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám