UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1258/UBND-KTN
V/v tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, trên địa bàn tỉnh đảm bảo cơ bản hoàn thành trong năm 2013

Bến Tre, ngày 26 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, tính đến ngày15 tháng 9 năm 2012, kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sởhữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là giấy chứng nhận)cho hộ gia đình, cá nhân được 767.440 thửa đất với diện tích 172.766,46ha đạt96,23% so diện tích cần cấp; đối với tổ chức cấp được 4.646 giấy chứng nhận vớidiện tích 6.245,48ha đạt 60,92% so diện tích cần cấp. Nhìn chung, công tác cấpgiấy chứng nhận đã có nhiều chuyển biến tích cực, lãnh đạo các cấp đã tập trungchỉ đạo sát sao, tạo điều kiện đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận ở địaphương.

Tuy nhiên, công tác cấp giấy chứng nhận vẫn còn một số hạnchế cần khắc phục, cụ thể: Toàn tỉnh còn 14.973 thửa đất chưa được cấp giấychứng nhận lần đầu, số lượng thửa đất đủ điều kiện nhưng phải bổ sung chậm đượcxử lý để cấp giấy, chưa chấp hành đúng quy định pháp luật về cấp giấy chứngnhận, một số cán bộ làm công tác địa chính chưa nhiệt tình trong việc hướng dẫnvà giải quyết thủ tục với người sử dụng đất; ý thức chấp hành pháp luật trongviệc đăng ký đất đai của các tổ chức, cá nhân sử dụng đất chưa nghiêm.

Để đảm bảo hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận chocác tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh vào năm 2013 theo Nghịquyết số 30/2012/QH13 của Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIII, Uỷ bannhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố đôn đốcchỉ đạo đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận; bảo đảm hoàn thành cơ bản việc cấpgiấy chứng nhận cho tất cả đối tượng đủ điều kiện sử dụng các loại đất trongnăm 2013.

b) Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến việc cấpgiấy chứng nhận. Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh xử lý kịp thời những vướng mắctrong công tác cấp giấy chứng nhận.

c) Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộcthống kê từng thửa đất, lập danh sách thông báo đến từng đơn vị, cơ quan nhànước, cơ sở tôn giáo chưa cấp giấy chứng nhận, bảo đảm hoàn thành cơ bản việccấp giấy chứng nhận cho các tổ chức trong quý III/2013.

d) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoànthành việc xác định, cắm mốc, đo đạc ranh giới, mốc giới đất rừng, cấp giấychứng nhận cho Ban quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng để quản lý; bảo đảm hoànthành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận đất rừng của tổ chức trong quý II năm2013.

đ) Tăng cường kiểm tra, thanh tra quy trình, trình tự thủtục cấp giấy chứng nhận của các huyện, thành phố; xử lý đối với các tổ chứckhông đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hànhchính trong lĩnh vực đất đai.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc hoànthành kết quả xác định, cắm mốc, đo đạc ranh giới, mốc giới đất rừng để cấpgiấy chứng nhận cho Ban quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng quản lý trong quý IInăm 2013.

3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền pháp luật đất đai,tập trung chỉ đạo việc cấp giấy chứng nhận đối với các loại đất tại các xã,phường, thị trấn cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; trên cơ sở cácthửa đất đã rà soát Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố giao chỉ tiêu kế hoạchcấp giấy chứng nhận cho từng xã, phường, thị trấn làm cơ sở để đánh giá việchoàn thành nhiệm vụ.

b) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng kýquyền sử dụng đất cử cán bộ chuyên môn phụ trách địa bàn, trực tiếp giúp cấp xãtổ chức triển khai, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kê khai đăng ký và lập hồsơ cấp giấy chứng nhận đúng quy định.

c) Hàng tháng, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện kế hoạchcấp giấy chứng nhận báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo từ ngày 25 đến ngày30 (thông qua Sở Tài nguyên và Môi truờng).

d) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu tráchnhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện hoàn thành chỉtiêu cơ bản cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đủ điềukiện trên địa bàn đối với các loại đất trong năm 2013.

4. Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

a) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về đất đainhất là chủ trương cấp giấy chứng nhận đến tận người sử dụng đất trên cácphương tiện thông tin đại chúng.

b) Lập kế hoạch thực hiện thống kê, rà soát lập danh sáchnhững trường hợp thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận, nhưng chưa được cấp chotừng thửa đất trên địa bàn; đôn đốc, hướng dẫn cho người sử dụng đất chưa đượccấp giấy chứng nhận kê khai đăng ký và lập thủ tục cấp giấy chứng nhận.

c) Đăng ký, cam kết với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phốtrong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch cấp giấy chứng nhận đã đề ra. Hàngtháng, hàng quý báo cáo tình hình, kết quả cấp giấy chứng nhận trên địa bàn vềUỷ ban nhân dân cấp huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp).

d) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện,thành phố trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch cấp giấy chứng nhận được giao.

5. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh theodõi, kiểm tra, đôn đốc, thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện nội dung Côngvăn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phải báo cáo kịp thời vềUỷ ban nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Tuấn