ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG HĐND-UBND
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1258/VP-ĐTMT
Về áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Công Thương;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

Ngày 16 tháng 02 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã có Côngvăn số 229/TTg-KTN về áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấpbách (văn bản đính kèm).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân chỉ đạo nhưsau:

1. Ủy ban nhân dân thành phố đã có chỉ đạo tại Công văn số 545/VP-ĐTMT ngày 02 tháng 3 năm 2009 yêu cầu các đơn vị báo cáo, đề xuất cácgói thầu cần thiết phải áp dụng hình thức chỉ định thầu để Ủy ban nhân dânthành phố trình Thủ tướng Chính phủ xin chấp thuận. Yêu cầu các đơn vị phải báocáo và đăng ký theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn nêu trên.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng các sở- ngành tập hợp và xem xét, đề xuất cụ thể trước ngày 15 tháng 3 năm 2009 để Ủyban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phốtruyền đạt ý kiến chỉ đạo nêu trên để các đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT-Th).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Huỳnh Kim Phát