TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1259/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan Hải Phòng

Trả lời công văn số: 673/HQHP-PNV-T1 ngày 16/2/2006 của Cục Hải quan Hải Phòng về việc xem xét xóa nợ thuế truy thu lô hàng nhập khẩu kính màu của Công ty XNK Tổng hợp 1; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua xem xét báo cáo của Cục Hải quan Hải Phòng tại công văn trên và hồ sơ gửi kèm thì Chi cục Hải quan Hải Dương ra quyết định truy thu thuế lô hàng nhập khẩu kính màu nhập khẩu theo hai tờ khai số: 159/NKD-HD và 160NKD-HD ngày 12/3/1998 là đúng quy định (Giá tính thuế của mặt hàng này đã được quy định tại quyết định 918/TC /QĐ/BTC ngày 11/11/1997 của Bộ Tài chính). Yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng:

1. Kiểm điểm rõ trách nhiệm của cán bộ tính thuế tại hai tờ khai trên về việc bảng giá quy định 6 USD/M2 thông báo thuế 5 USD/M2, sau 8 tháng mới truy thu và đề xuất biện pháp khắc phục; Báo cáo về Tổng cục Hải quan trước ngày 30/4/2006.

2. Trong thời gian chờ xem xét xử lý Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng tạm thời không đưa số nợ truy thu từ 5 USD/M2 lên 6 USD/M2 đối với lô hàng kính nhập khẩu của Công ty đến 30/6/2006 để Công ty được làm thủ tục Hải quan và được hưởng ân hạn nộp thuế theo đúng quy định tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 và Mục III Phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

3. Kiểm tra lại hồ sơ các trường hợp Hải quan Hải Phòng đề nghị cho xóa nợ, hoàn thiện hồ sơ và có ý kiến từng trường hợp cụ thể theo quy định tại công văn số: 3893TCHQ-KTTT ngày 19/8/2004 của Tổng cục Hải quan trước khi báo cáo Tổng cục để xem xét xóa nợ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hải Phòng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty XNK Tổng hợp I (để biết);
- Lưu: VT, KTTT (4 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An