BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1259/TCT-TNCN
V/v Chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Tổ chức Sức khoẻ Gia đình Quốc tế
(Đ/c: tầng 3, Số 1, Bà Triệu, Hà Nội)

Trả lời công văn đề ngày 19/02/2009 của Tổ chức Sức khỏe Giađình Quốc tế (sau đây gọi tắt là FHI) hỏi về tiền công tác phí có tính vào thunhập chịu thuế TNCN hay không? Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết f, khoản 2, Điều 1 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày27/3/2009 của Bộ Tài chính có hướng dẫn:

"f) Đối với khoản khoán chi văn phòng phẩm, công tácphí, điện thoại, trang phục,... không tính vào thu nhập chịu thuế nếu mức khoánchi phù hợp với quy định của Nhà nước hiện hành. Mức khoán chi áp dụng đối vớitừng trường hợp như sau:

- Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơquan hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn thể, các hội: mức khoán chi áp dụng theovăn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinhdoanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác địnhthu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hànhLuật thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế,các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiện theo quyđịnh của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài."

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì việc tính vào thu nhập chịuthuế TNCN của người lao động đối với khoản tiền công tác phí nhận được thựchiện như sau:

- Trường hợp FHI áp dụng chế độ thanh toán tiền công tác phítheo thực tế chi có hoá đơn chứng từ hợp pháp thì khoản tiền thanh toán nàykhông tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của lao động.

- Trường hợp FHI có quy định mức khoán chi tiền công tác phíthì chỉ tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động phần được thanhtoán cao hơn mức khoán chi do FHI quy định.

- Trường hợp FHI áp dụng đồng thời chế độ thanh toán tiềncông tác phí đối với một số khoản (như tiền khách sạn, vé máy bay,...) theothực tế phát sinh có hoá đơn, chứng từ hợp pháp và chế độ khoán chi đối với mộtsố khoản khác (như tiền ăn, chi tiêu cá nhân,...) thì chỉ tính vào thu nhập chịuthuế TNCN của người lao động phần được thanh toán cao hơn mức khoán chi do FHIquy định;

Tổng cục Thuế trả lời để Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tếđược biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương