BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện hợp đồng

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Thoátnước Hà Nội

Trả lời văn bản số 770/TNHN ngày 22/6/2012 của Công ty TNHHmột thành viên Thoát nước Hà Nội đề nghị giải thích một số vấn đề liên quan đếnDự án “Xây dựng và cải tạo 03 trạm bơm thoát nước Cổ Nhuế, Đồng Bông 1 và ĐồngBông 2 khu vực phía Tây Hà Nội”, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Nhà tư vấn theo định nghĩa tại điều kiện chung của Hợp đồngdùng cho các Nhà máy cơ và điện và các công trình xây dựng và kỹ thuật do nhàthầu thiết kế (theo mẫu Hiệp hội quốc tế các kỹ sư tư vấn FIDIC) là “người đượcChủ đầu tư chỉ định nhằm thực hiện mục đích của Hợp đồng, hoặc người khác đượcChủ đầu tư chỉ định theo từng thời gian và báo cho Nhà thầu”. Theo Hiệp địnhtín dụng vay giữa Bộ Tài chính (Việt Nam) và Ngân hàng BNP Paribas Fortis (Bỉ),thì “Nhà tư vấn có nghĩa là bất cứ người nào hay bất cứ đại diện nào được ủyquyền bởi Chủ đầu tư thay mặt và thực hiện quyền của Chủ đầu tư để thực hiệnnhững nhiệm vụ cụ thể được nêu tại Hợp đồng”.

Như vậy, Nhà tư vấn có thể xác nhận tài liệu liên quan đếnHiệp định tài trợ ODA cho thiết bị cơ điện của 3 trạm bơm tại thành phố Hà Nội(nêu tại văn bản số 770/TNHN ) là Nhà tư vấn có liên quan đến việc thiết kế vàlắp đặt thiết bị của Hiệp định tài trợ (tư vấn thiết kế hoặc tư vấn giám sátlắp đặt thiết bị 3 trạm bơm).

Căn cứ ý kiến nêu trên, Công ty TNHH một thành viên Thoátnước Hà Nội tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT,HTKT, KTXD(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh