BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 126/TCHQ-GSQL
V/v xử lý C/O mẫu E theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan đã tổ chức cuộc họp ngày 14/11/2008 gồmcác đại diện Bộ Ngành liên quan bàn phương án xử lý những C/O mẫu E bị nghi làmgiả theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Căn cứ nội dung kết luận đã được thống nhất tại cuộc họp nêutrên, Tổng cục Hải quan gửi lại các C/O mẫu E để các đơn vị quản lý và lưu trữvào bộ hồ sơ hải quan.

Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn việc xử lý đối với các C/Omẫu E trên khi nhận được kết quả xác minh xác suất một số C/O mẫu E do cơ quancó thẩm quyền của Trung Quốc cấp.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL(3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh