THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/TTg-KTN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên vàMôi trường tại công văn số 5390/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 31 tháng 12 năm 2013 về việcchuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dựán, công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh LàoCai quyết định chuyển mục đích sử dụng 1.504.316 m2 đất trồng lúa và653.008 m2 đất rừng phòng hộ để thực hiện 103 dự án, công trình nhưđề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chỉđạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quyđịnh tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 và số 23/2006/NĐ-CPngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường báocáo việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của các địa phương theo đúng chỉđạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5620/VPCP-KTN ngày 10 tháng 7 năm 2013./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, Vụ III;
- Lưu: VT, KTN (3b)THUY

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải