BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1260/TCHQ-PC
V/v triển khai thực hiện NĐ 55/2011/NĐ-CP và CT01/CT-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục Thuế xuất nhập khẩu;
- Cục CNTT và TKHQ;
- Vụ Tổ chức cán bộ;
- Vụ Pháp chế.

1. Căn cứ Nghịđịnh 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ ban hành quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tchứcbộ máy của tổ chức pháp chế, ngày 06 tháng 12 năm 2011 Bộ Trưởng Bộ Tài chínhđã ban hành quyết định 2944/QĐ-BTC về việc phê duyệt Đề án"Kiện toànvà tăng cường năng lực các t chức pháp chếngành Tài chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới theo quy định tạiNghị định 55/2011/NĐ-CP".

Thực hiện các nội dung quy định củaNghị định 55/2011/NĐ-CP và Quyết định 2944/QĐ-BTC nêutrên, ngày 28/3/2012 Tổng cục trưng Tổng cục Hải quan đãban hành Quyết định 617/QĐ-TCHQ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thựchiện. Theo đó, đã tổ chức các hoạt động cụ thể như: i) khảo sát tình hình tổchức thực hiện chức năng, nhiệm vụ và nguồn nhân lực làm công tác pháp chế tạimột số Cục Hải quan; ii) nghiên cu, đề xuất kiện toàn bộmáy làm công tác pháp chế ngành Hải quan; iii) xây dựng kế hoạch đào tạo nguồnnhân lực giai đoạn 2012-2015. Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ về kết quả triểnkhai, thực hiện Đề án.

2. Ngày 21/02/2013 Bộ trưởng Bộ Tàichính tiếp tục ban hành Chỉ thị s 01/CT-BTC về việc kiệntoàn và tăng cường năng lực của tổ chức pháp chế ngành Tài chính đáp ứng yêucầu nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 55/2011/NĐ-CP Theo đó, về tổ chức bộmáy được quy định cụ thể như sau:

2.1- Tại cấp Cục Hải quantỉnh, thành ph:

- Ở những Cục Hải quan có quy mô lớn,công tác pháp chế phát sinh nhiều thì thành lập Phòng Pháp chế trực thuộc Cục;

- Đối với các Cục Hải quan chưa đủđiều kiện hoặc không cần thiết thành lập Phòng Pháp chế thì tổ chức bộ phậnpháp chế đặt tại một phòng có mối quan hệ phù hợp về chức năng, nhiệm vụ.

2.2- Tại cấp Chi cục Hải quan:

- Đối với những Chi cục có phạm viquản lý rộng, đối tượng quản lý nhiều thì bố trí tổ (hoặc đội) để triển khainhiệm vụ pháp chế tại đơn vị;

- Đối với các Chi cục còn lại, bố tríngười làm công tác pháp chế kiêm nhiệm hoặc chuyên trách.

3. Để có căn cứ đề xuất trình Bộquyết định về tổ chức, bộ máy pháp chế hải quan; các quy định về chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác pháp chế; Tổng cục yêu cầu các đơn vị thực hiện báo cáo và đề xuất các nội dung cụ thể sau:

3.1- Đi với Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

a) Rà soát chức năng, nhiệm vụ củađơn vị thực tế đang được giao thực hiện các công việc liên quan đến công tácpháp chế (không phụ thuộc vào quy định hiện hành về chức năng nhiệm vụ). Thựchiện theo Mu 01đính kèm.

b) Đxuất tổchức pháp chế tại Cục:

Đề xuất và thuyết minh rõ lý do củaviệc la chọn 1 trong 2 phương án sau:

- Phương án 1: Cần thiết thành lập phòng Pháp chế thuộc Cục.

- Phương án 2: Trường hợp thấy khôngcần thiết và chưa đủ điều kiện thành lập phòng Pháp chế thì tổ chức bộ phậnpháp chế đặt tại tổ chức (phòng) nào của đơn vị, với yêucầu đảm bảo có mối quan hệ phù hợp về chức năng, nhiệm vụ.

c) Đề xuất tổ chức pháp chế tại cácChi Cục:

Đề xuất và thuyết minh rõ lý do củaviệc lựa chọn 1 trong 3 phương án sau:

- Phương án 1: Thành lập tổ/đội đểtriển khai nhiệm vụ pháp chế;

- Phương án 2: Bố trí người làm côngtác pháp chế chuyên trách;

- Phương án 3: Bố trí người làm công tác pháp chế kiêm nhiệm.

Nội dung điểm b) và điểm c) thựchiện theo Mu 02 đính kèm.

3.2- Đi với các Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quanTổng cục:

a) Cục Công nghệ thông tin và thốngkê hải quan:

Tổng hợp số liệu quản lý hàng hóaxuất, nhập khẩu gồm:

- Tổng số tờ khai (tách riêng tờ khaixuất, tờ khai nhập);

- Tổng kim ngạch (tách riêng xuấtkhẩu, nhập khẩu);

- Các loại hình xuất, nhập khẩu chủyếu của Cục/Chi cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Các số liệu nêu trên được thống kê đến các Chi cục thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong 3 năm liên tiếp(2010, 2011, 2012).

b) Cục Thuế xuất nhập khẩu:

Tổng hợp số thuế thu được ca Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

- Tổng số thuế thu được đối với hàngxuất khẩu;

- Tổng số thuế thu được đối với hàngnhập khẩu.

Các số liệu nêu trên được thống kêđến các Chi cục thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong 3 năm liên tiếp (2010,2011, 2012).

c) Vụ Tổ chức cán bộ:

- Tổng hợp số lượng cán bộ công chứchiện có/tổng số cán bộ công chức được định biên của Cục Hải quan các tỉnh,thành phố (số liệu đến các Chi cục Hải quan) tính đến 31/12/2012.

- Chủ trì đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản hiện hành quy định về chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc, trực thuộcTổng cục Hải quan (trong đó có các tổchức pháp chế: Tổng cục, Cục, Chi cục) bảo đảm phù hợp với quy định của Nghịđịnh 55/2011/NĐ-CP ;

- Phối hợp với VụPháp chế và các đơn vị trong ngành xây dựng kế hoạch cụ thểvề chương trình đào tạo cán bộ, công chức làm công tác pháp chế toàn Ngành, đápứng yêu cầu của Nghị định 55/2011/NĐ-CP và Chỉ thị s 01/CT- BTC.

d) Vụ Pháp chế:

- Thực hiện rà soát chức năng, nhiệmvụ, công tác pháp chế theo quy định hiện hành, thực tế thựchiện (qua kết quả rà soát của các đơn vị trong Ngành) đốichiếu với quy định của Nghị định 55/2011/NĐ-CP để đề xuất sửa đổi bổ sung chophù hợp.

- Tổng hợp, đánh giá, phân tích, đềxuất việc xây dựng tổ chức, bộ máy pháp chế trong toàn ngành Hải quan, bảo đảmphù hợp với yêu cầu của Nghị định 55/2011/NĐ-CP và Chỉ thị số 01/CT-BTC;

- Phối hp vớiVụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặcthay thế các văn bản hiện hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn củacác đơn vị pháp chế (Tổng cục, Cục, Chi cục Hải quan) bảo đảm phù hợp với quy địnhcủa Nghị định 55/2011/NĐ-CP ;

- Căn cứ kết quả đề xuất về tổ chứcbộ máy, người làm công tác pháp chế trong toàn Ngành và nhu cầu đào tạo của cácđơn vị, chtrì phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Trường Hảiquan Việt Nam xây dựng kế hoạch cụ thể về chương trình đào tạo cán bộ, côngchức làm công tác pháp chế toàn Ngành, đáp ứng yêu cầu của Nghị định 55/2011/NĐ-CP và Chỉ thị s01/CT-BTC .

4. Tổ chức thực hiện:

Yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo tổnghợp, nội dung đề xuất bằng văn bản về Tổng cục Hải quan (qua Vụ Pháp chế) theo đường văn thư và gửi theo file mềm qua địa chỉ vupc@customs.gov.vn trước ngày 22/03/2013.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vịnghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục trưởng (thay B/C);
- Các PTCT (để chỉ đạo);
- Vụ PC Bộ (để phối hợp);
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường


TNG CỤC HẢI QUAN
Cục Hải quan
…………..(*)
------------

Mu 01

RÀSOÁT CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ

STT

Công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định 55/2011/NĐ-CP

Hiện đang thực hiện

Chưa được thực hiện

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

2

Công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL

3

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

4

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra thực hiện pháp luật

5

Công tác bồi thường của nhà nước

6

Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

7

Công tác tham mưu các vấn đề về pháp lý và tham gia tố tụng

8

Về thi đua khen thưởng trong công tác pháp chế

9

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Chú thích:

- (*): Ghi rõ tên Cục Hải quan.

- Cột (3): Ghiđầy đủ, cụ thể tên các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ tạicột (2).

- Cột (4): Trường hợp nộidung nào chưa được thực hiện thì đánh dấu (X) vào dòng tương ứng.

NGƯỜI LẬP BIỂU

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TNG CỤC HẢI QUAN
Cục Hải quan
…………..
------------

Mu 02

ĐỀXUẤT PHƯƠNG ÁN VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY PHÁP CHẾ

Tại cơ quan Cục Hải quan

STT

Tên Cục Hải quan

Số lượng cán bộ, công chức toàn Cục

Đ xuất thực hiện phương án lựa chọn

Nếu đề xuất thực hiện phương án 2, chỉ rõ bộ phận pháp chế nằm tại Phòng nào?

Giải thích lý do đ xuất phương án lựa chọn

(1a)

(1b)

(1c)

(1d)

(1e)

01

Tại Chi cục Hải quan

STT

Tên Chi cục Hải quan

Số lượng cán bộ, công chc ca Chi cục

Các loại hình xuất nhập khẩu chủ yếu

Đề xuất phương án theo Chỉ thị số 01/CT-BTC

Giải thích lý do đ xuất phương án lựa chọn

(2a)

(2b)

(2c)

(2d)

(2e)

01

02

03

Chúthích:

- Cột (1c): Ghi rõ 1 trong 2 phương án lựa chọn:

+ Phương án 1: cần thiết thành lập phòng Pháp chế thuộcCục.

+ Phương án 2: tổ chức bộ phận pháp chế đt tại 1 Phòng phù hợp thuộc Cục.

- Cột (1d): Nếu tại cột(1c) lựa chọn phương án 2, đ nghị nêu rõ tên Phòng cụ th.

- Cột (2d): Ghi rõ 1trong 3 phương án lựa chọn:

+ Phương án 1: Chi cục có tổ/đội PC. + Phương án 2: Chi cục có cán bộ PC chuyên trách. + Phương án 3: Chi cục có cán bộ PC kiêm nhiệm.

NGƯỜI LẬP BIỂU

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ