BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
V/v: chính sách thuế TNDN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:
Công ty cổ phần thuỷ sản Cà Mau.
(Địa chỉ: 08 Cao Thắng, phường 8, TP Cà Mau)

Trả lời công văn số 62/CV-2011 ngày 18/02/2011 của Công ty cổ phần thuỷ sản Cà Mau về chính sách thuế TNDN. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Điểm 2.6 mục I phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:
"2.6. Việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không áp dụng đối với:
a) Các khoản thu nhập khác quy định tại mục V Phần C Thông tư này...."
- Điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:
"b) Sửa đổi, bổ sung điểm 6 mục V Phần C như sau:
- Trong năm tính thuế Doanh nghiệp có chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính, thì được xác định như sau:
+ Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp được tính vào chi phí hoặc thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp. Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ không liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp, nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá tính vào chi phí sản xuất kinh doanh chính, nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá tính vào thu nhập khác…”.

>> Xem thêm:  Quy định về trưng dụng đất ? Làm cách nào để biết dự án của doanh nghiệp có thuộc phạm vi bị Nhà nước thu hồi đất hay không ?

- Điểm 1 mục II phần A công văn số 518/TCT-CS ngày 14/2/2011 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2010 hướng dẫn:
“1. Thu nhập từ chênh lệch tỷ giá:
- Trong năm tính thuế, Doanh nghiệp có chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính thì được xác định như sau:
+ Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ liên quan trực tiếp đến doanh thu chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp được tính vào chi phí hoặc thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp.
Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ không liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh hoặc thu nhập khác...".
Đề nghị Công ty cổ phần thuỷ sản Cà Mau căn cứ văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tế liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn về xác định thu nhập chịu thuế và xác định ưu đãi thuế TNDN đối với khoản thu nhập từ chênh lệch tỷ giá theo quy định.
Tổng cục Thuế thông báo Công ty cổ phần thuỷ sản Cà Mau biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế Cà Mau;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT (2b);
- Lưu: VT, CS(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

>> Xem thêm:  Xử lý sai phạm về thu hồi đất thế nào ? Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ?