BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1260/TCT-TNCN
V/v nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang.

Trả lời công văn số 221/CT-KTT ngày12/3/2013 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang về việc nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thunhập cá nhân (TNCN) đối với ông Nguyễn Tuấn Anh; Mã số thuế: 0305961223; Địachỉ: 19 Đường C2, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

- Tại tiết b, điểm 3.2, khoản 3,mục V công văn số 486/TCT-TNTN ngày 11/02/2011 của Tổng cục Thuế về việc hướngdẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2010 hướng dẫn về nơi nộp hồ sơ khaiquyết toán thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công:

"Trường hợp cá nhân không kýhợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng đã bị khấu trừ thuế10% thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân đó cư trú."

- Tại điểm 3.2, khoản 3, mục V côngvăn số 230/TCT-TNCN ngày 17/01/2012 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn quyếttoán thuế thu nhập cá nhân năm 2011 hướng dẫn về nơi nộp hồ sơ khai quyết toánthuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công:

"Trường hợp cá nhân quyết toánthuế tại nơi cư trú thì nơi cư trú là Chi cục Thuế nơi cá nhân đăng ký thườngtrú hoặc tạm trú."

Căn cứ các hướng dẫn trên, trườnghợp trong năm 2011 ông Nguyễn Tuấn Anh có thu nhập duy nhất tại Trung tâm giớithiệu việc làm tỉnh Hậu Giang nhưng không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợpđồng lao động dưới 3 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bị khấu trừ 10%thuế TNCN và đã được cấp chứng từ khấu trừ thuế thì ông Nguyễn Tuấn Anh phải tựkhai quyết toán thuế và nộp hồ sơ tại Chi cục Thuế nơi ông Nguyễn Tuấn Anh cưtrú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Hậu Giang được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn