VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1260/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt kết quả đàm phán khoản vay cho dự án GMS Phát triển du lịch MeKong với ADB

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Tổng cục Du lịch,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh: An Giang, Tiền Giang.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 21/NHNN-QHQT ngày 8 tháng 01 năm 2003) về báo cáo kết quả đàm phán cho vay cho Dự án GMS Phát triển Du lịch MeKong với Ngân hàng Châu á (ADB); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 473/BKH-KTĐN ngày 21 tháng 01 năm 2003), Phó Thủ tướng Vũ Khoan, thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt nội dung dự thảo Hiệp định khoản vay đã đàm phán của Dự án Phát triển du lịch Mekong và uỷ quyền cho đồng chí Lê Đức Thuý, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thay mặt cho Nhà nước CHXHCN Việt Nam ký các hiệp định khoản vay của Dự án với đại diện của ADB.

- Bộ Ngoại giao thông báo cho ADB việc thủ tướng Chính phủ uỷ quyền cho đồng chí Lê Đức Thuý, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký các Hiệp định khoản vay.

- Bộ Tài chính khẩn trương phối hợp với các với các Bộ, ngành liên quan và 3 cơ quan chủ trì thực hiện dự án để thống nhất về cơ chế sử dụng vốn vay ADB cho từng cấu phần của Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

- Tổng cục Du lịch và Uỷ ban nhân dân các tỉnh: An Giang và Tiền Giang điều chỉnh và phê duyệt báo cáo khả thi của các tiểu dự án cho phù hợp với các thay đổi về cơ cấu giữa các cấu phần của Dự án đã được thoả thuận trong Hiệp định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan và Uỷ ban nhân dân các tỉnh: An Giang và Tiền Giang biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Vũ Đình Thuần