VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1260/VPCP-QHQT
V/v tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 7/4/2009 của Chính phủ về định hướng, giải pháp thu hút và quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xét báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầutư tại văn bản số 813/BKH-ĐTNN ngày 03 tháng 02 năm 2010) về kết quả triển khaithực hiện Nghị quyết của Chính phủ số 13/NQ-CP ngày 7 tháng 4 năm 2009 về địnhhướng, giải pháp thu hút và quản lý nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Thủtướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và cơ quanthuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ đượcgiao, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nhiệm vụ, giảipháp lớn đã được Chính phủ đề ra trong Nghị quyết. Trường hợp có những nhiệmvụ, giải pháp được nêu không còn phù hợp với yêu cầu thực tế, Bộ, ngành, địaphương liên quan cần chủ động rà soát, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư báocáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Tiếp tục theo dõi, tổng kết,đánh giá tình hình thực hiện của các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh cáchoạt động đầu tư, kinh doanh mới được ban hành trong thời gian qua, kịp thờibáo cáo đề xuất Chính phủ xem xét những bổ sung, điều chỉnh cần thiết.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT CP (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, KTN, PL, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc