BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1261/BCT-CNNg
V/v xuất khẩu sản phẩm đá trắng

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Công ty cổ phần Đá trắngVINACONEX

Trả lời công văn số 49/CV /ĐTV ngày14 tháng 02 năm 2012 của quý Công ty về việc xuất trình Giấy phép chế biến khoángsản khi làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm đá trắng, Bộ Công Thương có ý kiến hướngdẫn như sau:

Bộ Công Thương đã ban hành côngvăn số 0122/BCT-CNNg ngày 05 tháng 01 năm 2011 đồng ý để Công ty cổ phần Đá trắngVINACONEX được xuất khẩu sản phẩm đá trắng của Nhà máy sản xuất từ nguồn nguyênliệu hợp pháp đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2011 mà không phải xuất trình Giấyphép chế biến khoáng sản do đến thời điểm đó, Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 chưa có hiệu lực. Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011, Luật Khoáng sản số60/2010/QH12 nêu trên đã có hiệu lực thi hành, theo đó, đã bãi bỏ việc cấp Giấyphép chế biến khoáng sản.

Với cơ sở nêu trên, kể từ ngày 01tháng 7 năm 2011, việc xuất khẩu sản phẩm đá trắng đã qua chế biến vẫn thực hiệntheo hướng dẫn của Thông tư 08/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương nhưng không phảixuất trình Giấy phép chế biến khoáng sản khi làm thủ tục hải quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương,đề nghị Công ty làm việc với cơ quan Hải quan để được xem xét, giải quyết./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG NGHIỆP NẶNG
Nguyễn Mạnh Quân