BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1261/LĐTBXH-TBLS
V/v xác định nhà tù và những nơi được coi là nhà tù của địa phương

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2003

Kínhgửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiđã thông báo (4 đợt) về danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù của 29tỉnh, thành phố được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ xác nhận để các địa phươngxem xét thực hiện chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động khángchiến bị địch bắt tù đày;

Nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội thông báo tiếp danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà từ ở 5 tỉnh: BàRịa - Vũng Tài, Bình Dương, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Quảng Trị và bổ sung thêm địadanh được coi là nhà tù của địch ở Trà Vinh, Thừa Thiên Huế (danh sách kèmtheo).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiđề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chưa có thông báo địa danh nhà tùvà những nơi được coi là nhà tù của địch ở địa phương hoặc đề nghị bổ sung thêmnhững nơi được coi là nhà tù của địch thì cần thông qua Ban Thường vụ Tỉnh uỷ,Thành uỷ và báo cáo cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết để thông báothực hiện thống nhất trong cả nước.

Nếu địa phương không có nhà tù củađịch trong các cuộc kháng chiến thì đề nghị của quý Uỷ ban có ý kiến bằng vănbản gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộirất mong được sự quan tâm của quý Uỷ ban.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Liêu

DANH MỤC

NHÀ TÙVÀ NHỮNG NƠI ĐƯỢC COI LÀ NHÀ TÙ CỦA ĐỊCH TRONG CÁC THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN

(kèmtheo công văn số 1261/LĐTBXH-TBLS ngày 23 tháng 4 năm 2003 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội)

TT

Địa phương

Tên nhà tù

Thời gian tồn tại

Ghi chú

1

Bà Rịa Vũng Tàu

- Nhà lao Vũng tàu

- Nhà giam Bourolaplett - nhà quan 5 Pháp

- Nhà giam Sở lính kín mật thám tại ngã tư đường Hoàng Hoa Thám.

- Trại giam Thắng Nhất

- Trại giam Thắng Nhì

- Trại giam Thắng Tam

- Nhà giam tại PO-10

- Khám đường Bà Rịa

- Nhà giam Bà Rịa

- Nhà giam Chi khu Đất Mỏ (huyện Long Đất)

- Nhà giam Chi khu Xuyên Mộc

- Nhà giam Chi khu Đức Thạnh (huyện Châu Đức)

Sở Công an tỉnh hiện nay(Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

2

Bình Dương

- Nhà tù Phú Lợi

- Nhà tù Phước Thành

- Khánh đường Bình Dương

Từ năm 1956 đến 30 tháng 4 năm 1975

Từ năm 1959 đến tháng 7 - 1965

Từ khoảng năm 1910 - 1912 đến 30 tháng 4 năm 1975

3

Lâm Đồng

- Nhà tù Dran - huyện Đơn Dương

- Nhà tù Đà Lạt

- Trung tâm thẩm vấn Đà Lạt

- Trại giam Ty An ninh Tuyên Đức

- Trung tâm cải huấn vị thành niên Đát Lạt

- Trại giam Ty An ninh Lâm Đồng

Kháng chiến chống Pháp và Mỹ

Kháng chiến chống Pháp và Mỹ

4

Khánh Hoà

- Nhà lao Thành Diên Khánh

- Khám lớn Nha Trang (Nhà lao Nha Trang)

- Trại tù bình Cam Ranh (Nhà tù Cam Ranh)

- Nhà lao Ninh Hoà (Nhà lao Một Cột)

- Quân lao Nha Trang

- Liêm phóng Pháp, Cảnh sát đặc biệt Mỹ (Lao Cây Dừa)

- Trung tâm thẩm vân Việt Mỹ

- Phòng Nhì Pháp, Trại lĩnh và An ninh quân đội phòng 5

- Sở Liêm phóng nguỵ

- Sở Mặt thám nguỵ

- Bót Câu Quay

- Đồn Suối Dầu

- Đồn Vạn Giã

- Lao Cam Ranh

Từ trước 8 năm 1945 đến 1975

Từ 1924 đến 1975


Từ tháng 8 năm 1952 đến 10 - 1954


Từ 1946 đến 1975


Từ năm 1960 đến 1975

Từ 1946 đến 1975


Từ 1965 đến 1975

1946 đến 1954


Từ 1946 đến 1954

Từ 1946 đến 1975

Từ 1949 đến 1975

5

Quảng Trị

* Các nhà tù:

- Nhà dày Lao Bảo

- Nhà lao Quảng Trị

* Được coi là nhà tù:

- Ty Cảnh sát Quảng Trị

- Trại giam ở quận, lỵ các huyện: Triệu phong, Hải Lăng, Gio Linh, Cam Lộ, Hương hoá, Đồng Hà.

- Trại giam quận lỵ Trung Lương (huyện Gio Linh)

- Trại giam Ba Lòng đóng tại huyện ĐaKrông

- Trại giam Chi khu Mai Lĩnh (huyện Hải Lãng)

Từ 1896 đến 1945

Khánh chiến chống Pháp và Mỹ

Kháng chiến chống Pháp và Mỹ

Kháng chiến chống Pháp và Mỹ
Khánh chiến chống Mỹ


Khánh chiến chống Mỹ


Khánh chiến chống Mỹ

6

Trà Vinh

(bổ sung thêm những nơi được coi là nhà tù)

- Trại giam tù bình Nhà máy Đông Thăng tỉnh Trà Vinh

- Trại giam Ty Công an tỉnh Trà Vinh

- Trại giam Kho đầu Cầu Ngang, tỉnh Trả Vinh

- Trại giam Càng Long, tỉnh Trà Vinh

- Trại giam Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

- Trại giam Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

- Trại giam Cầu kè, tỉnh Trà Vinh

7

Thừa Thiên Huế

(bổ sung thêm những nơi được coi là nhà tù)

- Nhà lao Mang Cá

- Chi khu quận Quảng Điền

- Chi khu quận Vinh Lộc

- Chi khu quận Hương Điền

- Chi khu quận Phú Thứ