BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1261/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2007

Kính gửi:Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 923/CT-TTHT ngày 27/2/2007của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa về khấu trừ thuế GTGT và trích khấu hao tài sảntrên đất mượn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 1.3, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn:

“1.3/ Căn cứ để xác định số thuế đầu vào đượckhấu trừ quy định trên đây là số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT của hàng hoá,dịch vụ mua vào..."

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp bàNguyễn Thị Hiếu là chủ doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấpngày 31/8/2001, tiến hành xây dựng khách sạn để kinh doanh theo giấy phép xâydựng cấp ngày 2/11/2001, các hóa đơn GTGT đầu vào phục vụ cho việc xây dựngkhách sạn đều mang tên doanh nghiệp thì doanh nghiệp được khấu trừ số thuế GTGTghi trên hóa đơn GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào này.

Theo quy định tại điểm 2, Điều 29 Luật doanhnghiệp thì tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệptư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp. Như vậyTrường hợp tài sản là khách sạn của chủ doanh nghiệp tư nhân đáp ứng đủ cácđiều kiện quy định tại điểm 1.1; Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTCngày 22/12/2003 thì được trích khấu hao, tính vào chi phí hợp lý khi xác địnhthuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết vàhướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương