TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12618/CT-TTHT
V/v: hóa đơn chứng từ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Vận Chuyển Thế Giới Đ/chỉ: 90A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCMMST: 0312821837

Trả lời văn bản số 235/CV-HCNS ngày 19/11/2015 của Công ty về hóa đơn chứng từ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định ủy nhiệm lập hóa đơn:

“Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn (trường hợp hóa đơn tự in được in từ thiết bị của bên được ủy nhiệm hoặc hóa đơn điện tử thì không phải đóng dấu của đơn vị ủy nhiệm). Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm”.

Căn cứ công văn số 994/TCT-DNL ngày 24/03/2015 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế.

Trường hợpcủa Công ty theo trình bày là đại lý bán vé máy bay cho Việt Nam Airlines (VNA) thực hiện bán vé theo đúng giá quy định của VNA và hưởng phí dịch vụ trong khung quy định của VNA (khoản “phụ thu dịch vụ bán vé” theo văn bản số 1176/TCHK-VPMN ngày 03/07/2012 của Văn phòng Khu vực miền nam hãng Hàng không quốc gia Việt Nam) thì khi bán vé trong thời gian VNA chưa triển khai thực hiện lập hóa đơn theo hướng dẫn tạicông văn số 994/TCT-DNL vẫn còn ủy nhiệm cho Công ty lập hóa đơncủaVNA cho khách hàng (Thông báo ủy nhiệm số 1852/TCTHK-CNMN ngày 15/08/2014 của Chi nhánh Tổng Công ty hàng không Việt Nam khu vực miền nam) Công ty lập 02 hóa đơn xuất giao: 01 Phiếu thu tiền cước vận chuyển của VNA thông báo phát hành và ủy nhiệm cho Công ty lập và 01 hóa đơn của Công ty phát hành để thu “phụ thu dịch vụ bán vé” .

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bn quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này ./.

Nơi nhận:- Như trên;
- P.KT số 3;
- Công ty TNHH Sumitomo Corporation VN
tại TPHCM “Để biết”.
- P.PC;
- Lưu (VT,
TTHT).
3066-27536/15-Phong

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga