BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------------
V/v: chứng từ thanh toán tiền công gia công
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.
Trả lời công văn số 112/HQHCM-GC ngày 11/1/2011 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc thiếu chứng từ thanh toán tiền công gia công khi thanh khoản hợp đồng gia công, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ thanh khoản hợp đồng gia công trước ngày Thông tư số 74/2010/TT-BTC ngày 14/05/2010 của Bộ Tài chính có hiệu lực thì Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện kiểm tra trước, xác nhận thanh khoản sau. Cụ thể:
- Kiểm tra chứng từ vận chuyển (B/L) bản chính để xác định hàng hóa đã xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh.
- Kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán, phiếu nhập xuất kho, việc hạch toán tại đơn vị; định mức tiêu hao nguyên vật liệu để xác định doanh nghiệp có nhập khẩu nguyên liệu, có sản xuất và xuất khẩu sản phẩm.
Nếu qua kiểm tra xác định hàng hóa nhập khẩu đã được đưa vào sản xuất hàng gia công và đã thực xuất khẩu, không có hiện tượng gian lận loại hình, xuất khống thì xem xét xác nhận thanh khoản cho doanh nghiệp.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh