BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1263/LĐTBXH-LĐTL
V/v trợ cấp thôi việc đối với người lao động khi thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cao su Bà Rịa

Trả lời Công văn số 673/CSBR-TCHC ngày 25/12/2008 của quýCông ty về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ýkiến như sau:

Khoản 1, Điều 42 Bộ luật Lao động quy định "Khi chấmdứt hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên trongdoanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ đủ 12 tháng trở lên, người sử dụng lao độngcó trách nhiệm trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc làm nửa tháng lương, cộngvới phụ cấp lương, nếu có".

Như vậy, người lao động làm việc tại Công ty Cao su Bà Rịatừ đủ 12 tháng trở lên mà chấm dứt hợp đồng lao động thì:

- Nếu người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước ngày01/01/2009 thì được hưởng trợ cấp thôi việc theo đúng quy định nêu trên màkhông phụ thuộc vào số năm đã tham gia bảo hiểm xã hội;

- Nếu người lao động chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày01/01/2009 trở đi thì thời gian từ 31/12/2008 trở về trước được tính hưởng trợcấp thôi việc theo đúng quy định nêu trên và thời gian từ ngày 01/01/2009 trởđi được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ.

Đề nghị Công ty Cao su Bà Rịa thực hiện theo đúng quy địnhcủa Nhà nước./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào