BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1263/TCT-KK
V/v hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế môn bài đối với NNT tạm ngừng kinh doanh

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 145/CT-THNVDTngày 11/01/2013 của Cục Thuế TP. Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn vướng mắc về kê khainộp thuế Môn bài đối với NNT tạm ngừng kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Điểm 1, Mục II, Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

"Cơ sở kinh doanh đang kinhdoanh hoặc mới thành lập được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời giancủa 6 tháng đầu năm thì nộp mức Môn bài cả năm, nếu thành lập, được cấp đăng kýthuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế Mônbài cả năm. Cơ sở đang sản xuất kinh doanh nộp thuế Môn bài ngay tháng đầu nămdương lịch; cơ sở mới ra kinh doanh nộp thuế môn bài ngay trong tháng được cấpđăng ký thuế và cấp mã số thuế

Cơ sở kinh doanh có thực tế kinhdoanh nhưng không kê khai đăng ký thuế, phải nộp mức thuế Môn bài cả năm khôngphân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuốinăm.";

Điều 9, Điều 15 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lýthuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị địnhsố 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

Căn cứ vào các quy định nêu trên,người nộp thuế thực hiện đúng các quy định về thông báo cho cơ quan thuế việctạm ngừng kinh doanh thì kê khai, nộp thuế môn bài như sau:

1. Đối với người nộp thuế có thôngbáo tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch (01/01-31/12) thì không phải kêkhai, nộp thuế môn bài đối với năm dương lịch tạm ngừng kinh doanh.

Nếu người nộp thuế ra kinh doanhtrước thời hạn trong 06 tháng đầu năm nộp mức thuế môn bài cả năm; nếu ngườinộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

2. Đối với người nộp thuế có thông báotạm ngừng kinh doanh 12 tháng, không trùng với năm dương lịch (thời gian tạmnghỉ kinh doanh kéo dài trong 02 năm dương lịch) thì thực hiện kê khai, nộpthuế môn bài cả năm của năm dương lịch thứ nhất.

Đối với năm dương lịch thứ 2, nếungười nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng đầu năm nộp mức thuế môn bài cảnăm; nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% mức thuếmôn bài cả năm.

Tổng cục Thuế thông báo để các CụcThuế biết, hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Vụ: Chính sách; Pháp chế (TCT).
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu