BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------------------------

Số: 1264/BGDĐT-GDTrH

V/v: Phát hành Chuyên đề Giáo dục Trung học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Chỉ thị số 4899/CT-BGDĐT ngày 04/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của Giáo dục Mầm non, Giáo dục phổ thông, Giáo dục thường xuyên và Giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009-2010 và Công văn 7394/BGDĐT-GDTrH ngày 25/8/2009 của Bộ GDĐT hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2009-2010; nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo về công tác đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá và quản lý trường học; được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ GDĐT, Vụ Giáo dục Trung học phối hợp với Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành Chuyên đề Giáo dục Trung học.

1. Mục đích

- Chuyển tải các nội dung chỉ đạo về Giáo dục trung học của Bộ GDĐT đến các Sở GDĐT, các phòng GDĐT, các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp.

- Là diễn đàn cho giáo viên, học sinh các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, sáng kiến, kinh nghiệm về đổi mới phương pháp dạy học và giáo dục, đổi mới kiểm tra đánh giá; cán bộ quản lý trao đổi kinh nghiệm, giải pháp đổi mới công tác quản lý giáo dục, quản lý nhà trường.

2. Nội dung:

- Tìm hiểu chế độ, chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Bộ GDĐT đối với Giáo dục trung học.

- Hướng dẫn thực hiện chương trình, chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học và hoạt động giáo dục.

- Đổi mới kiểm tra, đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học; hướng dẫn thiết kế bài giảng; trao đổi nguồn học liệu mở hỗ trợ giảng dạy và học tập các môn học.

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

- Trao đổi kinh nghiệm về dạy học, giáo dục học sinh trong trường trung học; Giới thiệu các điển hình tiên tiến trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, các trường có phong trào hoạt động xuất sắc ...

- Các sáng tác, chuyện vui về giáo dục trung học.

- Thông tin về hoạt động Giáo dục trung học trên cả nước...

3. Đội ngũ tác giả tham gia viết bài cho chuyên đề

- Tham gia viết bài cho các chuyên đề là các đồng chí lãnh đạo Bộ GDĐT, lãnh đạo các Vụ, Cục, Viện và Học viện, các chuyên viên chỉ đạo chuyên môn của Bộ GDĐT và các chuyên gia về giáo dục.

- Đội ngũ cộng tác viên bao gồm các nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục ở trung ương và địa phương; giáo viên cốt cán và học sinh trung học ở các địa phương.

Trên cơ sở định hướng nội dung trên, đề nghị cán bộ quản lý các Sở GDĐT, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh trung học, và những người quan tâm đến giáo dục trung học tham gia gửi bài viết, ảnh cho Chuyên đề.

Nội dung bài viết, ảnh, các thông tin gửi về địa chỉ: Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội hoặc qua e-mail : [email protected]; [email protected][email protected] hoặc qua fax: 04 38697285. Trên cơ sở nội dung nhận được, Ban biên tập sẽ lựa chọn, biên tập để đăng trên Chuyên đề.

4. Hình thức

- Tên gọi: “Chuyên đề Giáo dục Trung học” gồm 2 cuốn : Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội – Nhân văn.

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?

- Khổ Chuyên đề: 19 x 27 (cm).

- Số trang : 36 trang, không kể bìa.

- Thời gian phát hành: 2 tháng/kỳ (mỗi kỳ 2 cuốn). Ngoài ra vào những dịp kỷ niệm lớn của đất nước và của ngành, các ngày chủ điểm lớp ... có thể phát hành Chuyên đề đặc biệt.

- Số đầu tiên của Chuyên đề sẽ được phát hành vào tuần cuối tháng 3/2010.

Nhận được công văn này, đề nghị các Sở GDĐT phổ biến rộng rãi cho các cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh các cơ sở giáo dục trung học được biết để tham gia viết bài; cung cấp Chuyên đề cho các nhà trường, tổ chuyên môn và đội ngũ giáo viên để khai thác, sử dụng có hiệu quả.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo) ;

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Nhà xuất bản GDVN (để p/hợp) ;

- Lưu VT, Vụ GDTrH.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC

Vũ Đình Chuẩn

>> Xem thêm:  Người nước ngoài gốc Việt Nam có được mua đất không ? Thủ tục mua đất đứng tên hai vợ chồng ?