TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1264/GSQL-GQ2
V/v sử dụng hóa đơn đối với hình thức XNK tại chỗ

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Bao bì Giấy Quốc tế L&E Việt Nam.
(Đ/c: Số 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 2013.11.003ngày 28/11/2013 của Công ty TNHH Bao bì Giấy Quốc tế L&E Việt Nam vướng mắcvề việc sử dụng hóa đơn đối với hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ, Cục Giám sátquản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại công văn số 16239/BTC-TCHQ ngày 22/11/2013 của Bộ Tài chính, nếu Công ty thực hiện thủ tụchải quan theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ quy định tại Điều 45 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì phải xuất trình hóa đơnxuất khẩu; trường hợp xuất hàng vào khu phi thuế quan thì sử dụng hóa đơn GTGTthay thế cho hóa đơn xuất khẩu.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để Công ty TNHH Bao bì Giấy Quốc tế L&E Việt Nam biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn