BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1264/LĐTBXH-LĐTL
V/v trợ cấp thôi việc đối với người lao động khi thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động.

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình

Trảlời Công văn số 149/CSBH-VP ngày 04/3/2009 của quý Công ty về nội dung ghi ởtrích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Khoản1, Điều 42 Bộ luật Lao động quy định “Khi chấm dứt hợp đồng lao động đối vớingười lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từđủ 12 tháng trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp thôi việc,cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương, nếu có”

Nhưvậy, người lao động làm việc tại Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình từ đủ 12 thángtrở lên mà chấm dứt hợp đồng lao động thì:

-Nếu người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước ngày 01/01/2009 thì sẽ đượchưởng trợ cấp thôi việc theo đúng quy định nêu trên mà không phụ thuộc vào sốnăm đã tham gia bảo hiểm xã hội;

-Nếu người lao động chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 01/01/2009 trở đi thìthời gian từ 31/12/2008 trở về trước được tính hưởng trợ cấp thôi việc theođúng quy định nêu trên và thời gian từ ngày 01/01/2009 trở đi được tính đểhưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày31/12/2008 của Chính phủ.

Đềnghị Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ LĐ-TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào